Nieuwbouw Regionaal Historisch Centrum ´Gelders Archief´ Arnhem

Nieuwbouw Regionaal Historisch Centrum ´Gelders Archief´ Arnhem

Uitdaging

Het Gelders Archief functioneert op basis van de bestaande wet- en regelgeving (o.a. de Archiefwet) als bewaarplaats van de archieven van alle rijksorganisaties in de provincie Gelderland, de archieven van het provinciaal bestuur en de aangesloten gemeenten. Voorts heeft het archief een groot aantal archieven van particuliere herkomst in beheer (papier, audiovisueel, digitaal). Nieuwbouw voor het Gelders Archief is noodzakelijk aangezien de collectie van het Gelders Archief is verdeeld over vier locaties, wat een knelpunt vormt voor een snelle dienstverlening. Tevens voldoen de depots niet aan de wettelijk eisen vanuit de 'archiefwet' en is er een gebrek aan kantoorruimte.

Oplossing

De nieuwbouw is verdeeld over zes bouwlagen en betreft de bouw van depotruimten in vijf bouwlagen, kantoren in  vier bouwlagen en publiekstoegankelijke ruimten met onder andere een leeszaal op de begane grond. Daarnaast  dienen de depotruimten te voldoen aan de archiefwet en dient er een quarantaineruimte te komen. Doelstelling voor de gehele nieuwbouw is deze zoveel mogelijk energiezuinig en duurzaam te realiseren.
Voorafgaand aan de definitieve ontwerpfase heeft Antea Group een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd om de nieuwbouw te 'verduurzamen'. Onderzocht zijn o.a. het toepassen warmte-koudeopslag, triple-beglazing, Rc-waarde van gevels en het dak van 5 m2.K/W, toepassen zonnecollectoren en het toepassen van een warmtepomp.

Resultaten

De eisen vanuit het bouwbesluit, de archiefwet en ons haalbaarheidsonderzoek hebben geresulteerd in een ontwerp bestaande uit het toepassen van warmtepompen, tripple-beglazing, Rc-waarde van gevels en het dak  van 5 m2.K/W en een zuurstofreductiesysteem in de depots. De wettelijk EPC eis (energieprestatiecoëfficiënt) van 1 zal door een combinatie van maatregelen teruggebracht worden naar 0,36. Voor de beveiliging is door Antea Group een integraal toegang- en beveiligingssysteem ontworpen.  Vervolgens zijn al deze eisen verwoord in een bestek met bijbehorende tekeningen en een kostenraming.

Project details

9.600 m2 depotruimte, kantoor- en publieksruimte

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.