Business line Ruimte

Ruimte en Water

In ons land is elke vierkante kilometer kostbaar. En terwijl we steeds meer van die ruimte eisen, zien we steden, dorpen, natuur en platteland veranderen. Verstedelijking, krimp, klimaatverandering: ze vragen om nieuwe oplossingen en concepten. Hoe kunnen we ons land (betaalbaar) blijven ontwikkelen, maar wel met oog voor leefbaarheid, veiligheid en gezondheid? Het zijn vraagstukken waar onze specialisten zich dagelijks over buigen. We onderzoeken, adviseren en organiseren. We effenen de paden om nieuwe plannen mogelijk te maken, verbinden belangen en zetten onze kennis van ruimtelijke ordening, water- en waterveiligheid, wet- en regelgeving in om tot duurzame oplossingen te komen.

Water

Klimaatverandering, zeespiegelstijging, extreme hoeveelheden waterafvoer; we willen de plekken waar we wonen en werken veilig én leefbaar houden. Tegelijkertijd willen we nu de kansen benutten als het gaat om economie, natuur en duurzaam gebruik van hulpbronnen. Dit betekent zoeken naar de balans tussen tegenhouden en ruimte geven. Tussen mens en natuur. En of het nu gaat om waterveiligheid, ecologie of regionaal waterbeheer: overheden, industrieën en aannemers maken gebruik van onze kennis van watersystemen om een antwoord te vinden op deze opgaven. Dit doen we van planvorming tot de uitvoering en het beheer. 

Planvorming

In Nederland is elke vierkante kilometer kostbaar. Maar hoe vul je die schaarse ruimte  zo efficiënt en duurzaam mogelijk in? Hoe geef je ruimte aan economische doelstellingen maar doe je tegelijkertijd recht aan milieu, leefbaarheid en gezondheid? Wat betekent de komst van de Omgevingswet voor onze visie op het Nederland van nu en dat van de toekomst? Van strategische planvorming tot milieueffectrapportage, van de implementatie van de Omgevingswet tot het verbinden van belangen: de specialisten van Antea Group begeleiden overheden en private partijen bij het maken van ruimtelijke keuzes en het opstellen van plannen die haalbaar én maakbaar zijn. 

CroonenBuro5

CroonenBuro5 is een zelfstandig ontwerp- en adviesbureau. We hebben bijna zestig jaar ervaring op het gebied van stedenbouw, architectuur, landschap en ruimtelijke ordening. Stedenbouw is het scharnierpunt binnen onze dienstverlening. Geflankeerd door onze expertise op het gebied van architectuur en ruimtelijke ordening. CroonenBuro5 heeft een vestiging in Maastricht en Oosterhout.

Vastgoed en recht

Grond, geld en vastgoed; onmisbare ingrediënten bij gebiedsontwikkelingen. Maar ze zijn veranderlijk en worden beïnvloed door economische en ruimtelijke ontwikkelingen. Hoe gaan we om met leegstand en krimpende budgetten? Hoe geven we invulling aan flexibel bestemmen, robuust beheer en duurzaam grondbeleid? De grondzakenadviseurs, taxateurs, rentmeesters en juristen van Antea Group bieden brede ondersteuning. Met onze kennis van rentmeesterij, vastgoedontwikkeling en recht hebben we de antwoorden in huis voor de opgaven van vandaag én morgen.