Adviesdiensten asbest

Adviesdiensten asbest

Met ons team van specialisten zijn wij in staat om binnen de reikwijdte van de wet- en regelgeving omtrent asbest samen met alle betrokken partijen tot een pragmatische en doelmatige oplossing te komen.

Asbest

 • Opstellen asbestbeleid binnen bedrijven en organisaties
  Indien er sprake is van een aanwezigheid van asbesthoudende materialen in de werk- en of verblijfsomgeving, dient dit vastgelegd te zijn in een RI&E. Hierin dienen de risico's beschreven te zijn. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat werknemers beroepsmatig in aanraking kunnen komen met asbest bij de uitvoering van hun werk. De werkgever dient dan een beleid te hebben hoe de organisatie omgaat met asbest. Antea Group kan u begeleiden en adviseren bij het opstellen van een asbestbeleid en dit toetsen aan de vigerende wet- en regelgeving. 
 • Wet- en regelgeving
  Het onderwerp asbest is regelmatig onderhevig aan wijzigingen in wet en regelgeving. Daarnaast is dit in meerdere wetten, regels en normen geborgd, zoals de ARBO-regeling, asbestverwijderingsbesluit, certificatieschema's, bouwbesluit, productenbesluit asbest. De asbestdeskundigen bij Antea Group zijn op de hoogte van de meest actuele regelgeving die van toepassing is. 
 • Jurisprudentie
  De aanwezigheid van (risicovol) asbest of de blootstelling aan asbest kan leiden tot een juridisch verschil. De asbestdeskundige kan het dossier voor u toetsen aan wet- en regelgeving en u hierin adviseren. Hierin zal eerdere jurisprudentie worden meegenomen. Waar nodig kunnen wij u doorverwijzen naar een gespecialiseerd jurist met uitgebreide juridische kennis over dit onderwerp.
 • Second opinion van uitgevoerde onderzoeken / adviezen
  Er zijn veel partijen actief binnen de asbestbranche. Zo zijn er inspectiebureaus die asbestinventarisatie-onderzoeken uitvoeren en rapporteren, asbestsaneerders die het asbest saneren en laboratoria die de werkzaamheden van de saneerder vrijgeven. Deze partijen hebben allemaar een rol binnen de keten van asbest. In sommige gevallen is het wenselijk dat er een onafhankelijke Second Opinion van een asbestdossier wordt uitgevoerd. Antea Group heeft asbestdeskundigen in dienst die kennis hebben van de volledige keten hebben zonder een actieve rol in de keten te hebben. Dit garandeert een onafhankelijk advies. 
 • Advies op risicobeoordeling conform NEN 2991
  In het geval dat er asbest geconstateerd is en er mogelijk mensen zijn blootgesteld aan dit asbest, zal er een risicobeoordeling conform NEN 2991 geadviseerd worden door het onderzoeksbureau. Hierbij is van belang dat de risico's op de juiste wijze worden ingeschat en op basis daarvan de onderzoeksstrategie wordt bepaald. Aangezien dit kostbare onderzoeken zijn en de onderzoeken vaak worden geadviseerd en uitgevoerd door dezelfde partij, is het van belang om hiervoor advies in te winnen bij een onafhankelijke adviseur. De asbestdeskundige van Antea Group kan u hierin adviseren.
 • Validatie metingen (SCi-548)
  In Nederland is de manier waarop asbest gesaneerd dient te worden, vastgelegd in een generiek systeem. Dit biedt geen maatwerkoplossingen voor specifieke situaties. In sommige situaties kan onderbouwd afgeweken worden van de saneringsklasse die generiek voorgeschreven wordt. Afhankelijk van de situatie dient hiervoor een onderbouwing gegeven te worden door het uitvoeren van een validatie meting conform SCi 548. Hiermee kan worden aangetoond dat er geen verhoogd risico is indien de werkzaamheden onder een lagere risicoklasse worden uitgevoerd. Dit kan in specifieke situaties tot aanzienlijke kostenbesparingen leiden. De asbestdeskundigen van Antea Group kunnen u hierin adviseren. 
 • Blootstellingsonderzoeken / werkplek (NEN 2939)
  Asbest is nog op zeer veel plaatsen aanwezig in de leefomgeving. Zolang het asbest niet beroerd wordt en er geen vezels uit het asbesthoudende materiaal vrijkomen, is er geen risico. Echter zijn er situaties waarbij mensen toch kunnen worden blootgesteld aan asbest. Om een goed beeld te krijgen van deze blootstelling en de daarbijhorende risico's kan een blootstellingsonderzoek conform NEN 2939 uitgevoerd worden. Hiermee kan bepaald worden óf mensen worden blootgesteld en aan welke risico's. De asbestdeskundigen van Antea Group hebben kennis van de norm en beoordelingswijze en kunnen u hierin adviseren.
 • Opstellen van een asbestbeheerplan
  In Nederland zijn in veel gebouwen nog asbesthoudende materialen aanwezig. Dit is geen risico indien men op de juiste manier met deze materialen omgaat. In een asbestbeheersplan wordt beschreven welke asbesthoudende materialen aanwezig zijn en op welke locatie. Hierbij wordt aangegeven wat de risico's, beheersmaatregelen en gebruiksbeperkingen zijn voor deze materialen. Met dit document kunt u gebruikers van een gebouw informeren. U kunt hierbij denken aan personeel en aannemers die onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Daarnaast maakt u inzichtelijk hoe de risico's van het betreffende materiaal beheersbaar worden gemaakt. Dit plan is dan een onderdeel van uw RI&E.
 • Begeleiden van saneringstrajecten
  Op het moment dat er zich een situatie voordoet waarbij vastgesteld moet worden of er asbest aanwezig is en wat mogelijk gesaneerd dient te worden, kan de asbestdeskundige van Antea Group u hierin ondersteunen met: het begeleiden van een asbestinventarisatie of het beoordelen van het dossier, het schrijven van een saneringsplan, het aanvragen en beoordelen van offertes bij gecertificeerde asbestsaneerders, het begeleiden van de sanering, het coördineren van eindcontroles en het opstellen van een opleverrapport. U heeft hierbij met één contactpersoon te maken die het volledige proces kan coördineren en begeleiden.