Visie

Met onze kennis voert u de regie. Dat is de gedachte van Antea Group. Deze gedachte lichten wij hieronder aan de hand van een drietal punten nader toe.

In een tijd waarin corporaties 'meer met minder' moeten doen, is Antea Group in staat een complete dienstverlening te leveren die corporaties in staat stelt zich te richten op het voeren van de regie bij woningbouwontwikkeling. Met onze kennis voert u de regie. Dat is de gedachte van Antea Group. Deze gedachte lichten wij hieronder aan de hand van een drietal punten nader toe.

Meer met minder
In het publieke domein zien we een roep om verandering en versobering. Ook de corporatiesector blijft daarbij niet achter. Zowel binnen als buiten de sector wordt stevig gediscussieerd over de wijze waarop deze verandering plaats moet vinden.

Eén ding is duidelijk: er moet meer gebeuren met minder middelen. Daarbij wordt steeds vaker ingezet op een regievoerende corporatie, die bij ontwikkelingen niet meer alles zelf doet maar wel de touwtjes in handen houdt. We zien partijen worstelen met deze nieuwe setting. Het vergt immers nogal wat van het management en de medewerkers.

Antea Group heeft de afgelopen jaren laten zien dat het in staat is corporaties van het begin van een plan tot de oplevering te begeleiden en ook bereid is risico's over te nemen. Dit geldt voor kleine en grote corporaties, complete begeleiding maar ook veel kleinere specialistische adviezen. Altijd maatwerk. Voorbeelden hiervan vindt u onder 'Projecten'.

Complete dienstverlening
Antea Group heeft alle kennis in eigen huis om een woningbouwplan van haalbaarheidsstudie tot uitvoering te brengen. Daar ligt één van onze meerwaardes. Wij begeleiden u van begin tot eind met technisch-inhoudelijke kennis en ervaring bij andere corporaties, zodat u knopen kunt doorhakken en de voortgang kunt bewaken. Wij brengen onze kennis in op een wijze die u in staat stelt de regie te voeren.

Risico's wegnemen
Bij ontwikkelingen vraagt de gemeente meer van corporaties dan voorheen. Eén van de verschuivingen die wij waarnemen ligt in de openbare ruimte. Om zelf kosten te besparen, willen gemeenten verantwoordelijkheden over de openbare ruimte overdragen aan corporaties. Dat brengt risico's met zich mee: denk bijvoorbeeld aan de afstemming met nutsbedrijven.

Als expert op het gebied van het beheer van de openbare ruimte, kunnen wij ook hierin voor u een rol vervullen. Die rol gaat verder dan alleen beheer: wij zijn in staat risico's in de openbare ruimte van u over te nemen of met u te delen. Waar wij gewend zijn dit voor gemeenten te doen, zetten wij deze kennis inmiddels steeds meer in voor corporaties.

Ook als het gaat om bijvoorbeeld bodemsaneringen, zijn wij in staat de risico's voor u te beperken. Daarmee bieden wij u een meerwaarde bovenop onze technisch-inhoudelijke kennis. Wij durven onze adviezen om te zetten in een overeenkomst, en daarmee te staan voor ons advies.