wegbeheer data assetmanagement

Toekomstgericht en gebiedsgericht wegbeheer

Assetmanagement

In Nederland ligt bijna 150.000 kilometer aan verharding. Het beheren en vervangen van deze belangrijke assets is van belang om de economische functie te waarborgen, maar ook de veiligheid en de leefbaarheid. Antea Group ondersteunt hierbij op duurzame wijze op strategisch-, beleids-, beheer- en uitvoeringsniveau.

Businesslijnen:

Meerjaren onderhoudsplan gemeente Noordenveld

Strategie beheer- en vervangingsopgave

De principes van assetmanagement vormen een belangrijk item bij wegbeheer. Al onze plannen en planningen maken wij volgens deze principes. De afweging tussen prestaties, kosten en risico’s maken wij op basis van de strategische doelen voor thema’s als veiligheid, bereikbaarheid, duurzaamheid en circulaire economie, leefbaarheid en participatie.

Beleid voor wegen

Een beleidsplan wegen of nota kapitaalgoederen geeft vanuit de strategische doelen verder invulling aan het wegbeheer. Wij inventariseren de huidige stand van zaken, kwalitatief en financieel. Daarnaast analyseren we wettelijke en strategische kaders vanuit andere beleidsvelden en definiëren heldere scenario’s die de impact van keuzes op geld, kwaliteit, beleving en risico’s duidelijk maakt.

Beheer in heldere stappen geregeld

Het vastleggen van het areaal, al dan niet gekoppeld aan de BGT, is een uitgangspunt voor efficiënt wegbeheer. Met het uitvoeren van weginspecties krijgen wij inzicht in de toestand van wegen, maar ook in de verwachting met betrekking tot onderhoud en vervanging. Het opstellen van een meerjarenonderhoudsplanning en een meerjareninvesteringsprogramma en het uitvoeren van een maatregeltoets brengen wij de opgave helder in beeld. Na afstemming met andere beheergroepen kan de uitvoering starten.

Inzicht in levensduur en effecten

Een adequate uitvoering borgen wij in een contract of bestek. Door monitoring en toezicht zorgen wij ervoor dat de gevraagde kwaliteit geverifieerd en gevalideerd kan worden. De behaalde resultaten worden vastgelegd in het beheersysteem. Dit leidt tot inzicht in trends, levensduur en de effecten van maatregelen.

Gemeenten zijn wettelijk verplicht een wegenlegger bij te houden. Wij hebben veel ervaring met het digitaliseren van wegenleggers.