Bluswaternetten

Bluswaternetten

Audit, Aanleg en vernieuwing

Bluswaternetten zijn essentieel voor calamiteitenbestrijding en bedrijf continuïteitsvraagstukken. Vaak zijn velerlei systemen op het bluswaternet aangesloten die een rol hebben in schadebeperking. Schadebeperking voor de mens, het milieu en uw bedrijf.

Een bluswaternet is echter niet zichtbaar en verweven in een ondergronds netwerk van leidingen, riolen kabels etc. Het controleren van de status van uw bluswaternet vraagt om sinecure en kennis. Een bluswaternet vervangen is een omvangrijke coördinatie van onderzoeken, advisering, technieken en aanleg.

Antea Group heeft een breed scala aan tools en kennis die bluswaternetvraagstukken efficiënt en gedegen invullen.

Planfase

In een nieuwe situatie wordt een filosofie opgesteld die aan de basis ligt van het toekomstig bluswaternet. Betreft het een bestaand bluswaternet, dan wordt een plan van aanpak opgesteld. Dit alles wordt onderbouwd met scenario-analyses, stakeholderanalyses en GAP-analyses. 

Inventarisatie

Er dient met veel afhankelijkheden rekening gehouden worden. Het betreft beschikbaarheid van bluswater (license to operate), de omgeving ondergronds (congestie) en bovengronds (aangesloten systemen en gebouwen). Wij maken middels moderne technieken een snapshot van de situatie en voorzien die van afwegingen ten behoeve voor besluitvorming.

Ontwerp- en contractfase

Antea Group kan middels ontwerpen, berekeningen en specificaties u helpen besluiten te nemen. Samen met u wordt de contractvorm bepaald en wordt het ontwerp omgezet in een contract.

Uitvoeringsfase

Het aansturen van aannemers en afstemming met relevante bedrijfsonderdelen kunnen wij voor u verzorgen. Onze methodiek is gebaseerd op onze jarenlange ervaringen omtrent ondergrondse én bovengrondse infrastructuur.

Beheerfase

Middels het Barrier Management concept van Antea Group kunnen we voor u het onderhoud, de inspecties en het documenten beheer begeleiden en naar gelang uw wens overnemen. Hiervoor heeft Antea Group meerdere ICT oplossingen voor u beschikbaar, of we sluiten aan op uw eigen ICT paketten.