Bodem- en cultuurtechniek

Bodem- en cultuurtechniek

Grondverbetering, waterbeheersing, demping of ontgronding; Antea Group is al decennialang betrokken bij bodemkundige projecten. Van het opnieuw in cultuur brengen van verstoorde bodems, de herontwikkeling van bestaande terreinen tot de aanleg van infrastructurele projecten: we zetten onze cultuur- en bodemtechnische expertise in om de gebruikswaarde van grond te verbeteren en te vergroten.

Als bureau is Antea Group in de jaren vijftig van de vorige eeuw groot geworden met het in cultuur brengen van vele duizenden hectares woeste grond. Sindsdien is er veel veranderd. Toch zijn de basisprincipes van het opnieuw in cultuur brengen van verstoorde bodems of herontwikkeling van bestaande terreinen vrijwel hetzelfde: een juiste rangschikking van grondlagen, verdichtingsgraad en afwerking aan het maaiveld.

Grondverbetering
Wateroverlast, slemp, verstuiving of insporing: ze zorgen ervoor dat u niet het maximale rendement uit uw grond haalt. Met cultuurtechnisch advies bieden wij oplossingen om grondprestaties te verbeteren. Hierbij gaat het om het verbeteren van landbouwgrond, maar ook om het verschralen en vernatten van natuurgrond. Aan de hand van grondboringen en eventueel laboratoriumonderzoek stellen we een advies op. Hierbij krijgt u een inschatting van de kosten van herstel. U kunt deze kennis en expertise ook inzetten bij pijpleidingprojecten.

Meststoffen
De rijkdom of schraalheid van de bodem wordt naast de structuur en het bodemtype bepaald door de bemestingstoestand. Op basis van grondmonsters en laboratoriumonderzoek geven wij adviezen hoe u door bemesting optimaal gebruik maakt van de bodem.

Herontwikkeling
Grond is schaars en de gebruiksfunctie van grond staat in bestemmingsplannen omschreven. Dit maakt herontwikkeling van bestaande terreinen complex. Samen met onze opdrachtgevers komen we met oplossingen om gronden opnieuw te ontwikkelen. Dit vraagt om adviezen over het bouwrijp maken van terreinen in stedelijk gebied en hoe om te gaan met vrijkomende grondstromen.

Landelijk gebied
Ook als het gaat om herontwikkelingen in het landelijk gebied kunt u een beroep doen op Antea Group. Hoe verflauwt u sloottaluds, hoe zorgt u ervoor dat gekanaliseerde stromen weer een meanderend karakter krijgen? Op basis van onderzoek en inventarisatie dragen wij oplossingen aan.

Bodemherstel
Bij het beschadigd raken van ondergrondse drainage door leidingaanleg of door verstopping van deze systemen kunt u bij Antea Group terecht voor advies om dit te herstellen. Ontwatering door drainagebuizen, maar ook afwatering door open waterlopen kan in zijn geheel door Antea Group worden gedimensioneerd.

Bodemtechniek
Grond is een belangrijke bouwstof voor infrastructurele projecten. Antea Group voert bij de ontwerpvoorbereiding van deze werken bodemtechnische berekeningen uit om de juiste zettingen en voorbelasting te bepalen. Ook andere onderwerpen welke van invloed zijn op het gedrag van de bodem kan Antea Group berekeningen uitvoeren. Bijvoorbeeld:

  • stabiliteitsberekeningen aan dijken
  • ontgrondingen/dempingen
  • stabiliteit van geluidswallen
  • fundatieadviezen