Inspecties op vloeistofdichtheid

Inspecties op vloeistofdichtheid

Van Inspectie naar Verklaring Vloeistofdichte Voorziening

Om te beoordelen of een vloeistofdichte voorziening ook echt vloeistofdicht is stelt de overheid hoge eisen aan de (periodieke) beoordeling. Deze eisen zijn opgenomen in een milieuvergunning of BARIM (Besluit Algemene Regels Inrichtingen Milieubeheer). Een belangrijke eis is dat een vloeistofdichte voorziening moet zijn geïnspecteerd conform de AS6700 en moet zijn voorzien van een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening (VVV).

Antea Group Inspection, het gespecialiseerde en onafhankelijke inspectiebureau van Antea Group, is voor deze werkzaamheden geaccrediteerd door de raad voor accreditatie volgens de norm ISO/IEC 17020. Onze accreditatie is bij de raad voor accreditatie bekend onder registratiecode I217. Ons certificaat is te downloaden op de website van de raad van accreditatie.

Visuele inspecties conform de AS6701 (vloeren/voorzieningen)

De inspectie start met het verzamelen en beoordelen van gegevens van de voorzieningen, zoals de toegepaste materialen, opbouw, de detaillering, het gebruik en optredende belastingen. Daarna volgt een visuele inspectie van de vloeren, waarbij we de voorzieningen beoordelen op gebreken die de vloeistofdichtheid kunnen beïnvloeden. Denk hierbij aan scheurvorming, gebreken door mechanische belastingen, open aansluitingen, doorvoeren van kabels en leidingen en onthechting van voegvullingsmassa.

Inspectie met een geo-elektrische meting conform de AS6702 (folieconstructies)

Met een geometrische meting wordt op basis van het aanbrengen van spanning beoordeeld of er spanningsverschil wordt gemeten en of de folieconstructie eventueel lek is. Na een uitgebreid dossieronderzoek en een plan van aanpak wordt het (tijdelijke)meetsysteem aangebracht en wordt de meting uitgevoerd. Naast de meting wordt een algemene inspectie van de gehele situatie uitgevoerd. Groot voordeel van deze aanpak is dat een folieconstructie niet leeg/schoon hoeft te zijn voor het uitvoeren van de inspectie.

Inspectie van bedrijfsriolering conform de AS6703

Bij de inspectie van de bedrijfsriolering wordt de vloeistofdichtheid beoordeeld door het volzetten/afpersen van de afwateringspunten, putten, afscheiders en leidingwerk met water.Antea Group Inspection beschikt hiervoor over eigen materiaal en voert de beoordeling uit in eigen beheer. Onze inspecteurs hebben hierdoor een ruime ervaring met de keuring van bedrijfsrioleringen en interpretatie van de resultaten. Voordelen voor u zijn dat er geen onderaannemers hoeven te worden ingeschakeld en vloer en bedrijfsriolering in één werkbezoek kunnen worden beoordeeld.

Inspectierapportage

De inspectieresultaten worden vastgelegd in een overzichtelijk opgesteld inspectierapport. Indien er gebreken worden geconstateerd worden hoeveelheden opgenomen, wordt er een tekening gemaakt en wordt de situatie vastgelegd met foto’s. Op basis van het inspectierapport weet men exact wat er aan een voorziening moet gebeuren om deze (weer) vloeistofdicht te maken.

Verklaring Vloeistofdichte Voorziening

Als een voorziening bij de inspectie als vloeistofdicht wordt beoordeeld, wordt een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening afgegeven. Met de verklaring wordt bij een bevoegd gezag aangetoond dat een voorziening voldoet aan de gestelde eisen en vloeistofdicht is. Gedurende deze geldigheidstermijn dienen bedrijfsinterne controles te worden uitgevoerd om de vloeistofdichtheid gedurende de keuringstermijn te waarborgen. Ook deze controles worden door Antea Group Inspection verzorgd.