Stortplaatsen

Stortplaatsen

Europese regelgeving en het Stortbesluit Bodembescherming stellen hoge eisen aan stortplaatsen die op of na 1 maart 1995 nog in bedrijf waren. Eén van de vergunningsvoorschriften is een vloeistofdichte onder- en bovenafdichting.

Daarnaast moet een nazorgfonds worden gevormd voor het beheer na afronding van de stortactiviteiten. Van locatiestudie tot nazorg: Antea Group heeft de kennis in huis voor ontwerp en beheer van (gesloten) stortplaatsen. 

Totale ondersteuning
Antea Group ondersteunt opdrachtgevers van voorbereiding tot en met nazorg. Hierbij hebben we aandacht voor innovatieve oplossingen. De toepassing van een lekdetectiesysteem is daar een voorbeeld van.
Deze constructie van enkelvoudig HDPE-folie (zonder minerale laag) wordt bewaakt door een detectiesysteem. Dit systeem brengt eventuele lekkages en de locatie daarvan nauwkeurig in beeld en maakt reparatie eenvoudig.
Ook kan Antea Group Realisatie dit i.p.v. met HDPE-folie doen met Trispoplast. Conform de laatste BRL-eisen.

Onze dienstverlening:

Voorbereiding

 • Locatiestudie, haalbaarheidonderzoek, quickscan ruimtelijke ordening, voorontwerp en vergunningen;
 • Vergunningen, inclusief onderliggende onderzoeken bodem (bodemkundig, geohydrologisch, geotechnisch en kwaliteit), geluid, geur, fijn stof, archeologie, landschappelijke inpassing, externe veiligheid en MER;
 • Onderzoek hergebruik voormalige stortplaatsen, incl. onderzoeken kwaliteit stortmateriaal (o.a. asbest, stortgas), kwaliteit grond en grondwater en opstellen saneringsplannen.

stortplaatsenOntwerp

 • Ontwerp en advisering onder- en bovenafdichtingsconstructies;
 • Ontwerp en advisering percolaatopvangvoorzieningen;
 • Terreininrichting en logistiek, incl. weegbruggen, opstelplaatsen, kantoren e.d.
 • Besteksvoorbereiding en aanbestedingsprocedure;

Realisatie

 • In eigen beheer;
 • Design and Construct, turn-key, maatwerkcontract;
 • General contracting: realisatie met plaatselijke partijen.

Nazorg

 • Opstellen nazorgplannen met doelvermogenberekeningen;
 • Monitoring (o.a. grondwater, zettingen, percolaat/afvalwater);
 • Inspecties milieutechnische voorzieningen;
 • Technisch beheer en onderhoud;
 • Begeleiden 'Gesloten verklaring' stortplaats.

Projecten