Contractering

Contractering

Contracten opstellen, aanbesteden en beheersen

Het contract is een belangrijk instrument om tot succesvolle projecten te komen. Ruim honderd specialisten leveren hierbij brede ondersteuning. Van RAW-bestek tot geïntegreerd contract, voor opdrachtgevers- en nemers. We combineren technische kennis met know how van risico-, kosten- en projectmanagement.

Businesslijnen:

Thuis in techniek

Het goed verwoorden van technische kennis is van cruciaal belang bij contractvorming. We vinden het daarom belangrijk dat technische specificaties door technische specialisten worden opgesteld en beoordeeld. Binnen de disciplines kunstwerken, wegen, rail, water, milieutechniek en bouw hebben we deze kennis in huis.

Geïntegreerde contracten: opdrachtgevers

Het is de kunst om uw uitvraag in de markt zo goed mogelijk te definiëren en te specificeren. Kortom, oplossingsvrij specificeren, met heldere randvoorwaarden, risicogestuurd toetsen en auditing van een contractor of aannemer. Antea Group definieert en structureert de uitvraag, stelt contractdocumenten op en begeleidt het aanbestedingsproces.

Geïntegreerde contracten: opdrachtnemers

Omgaan met geïntegreerde contracten is wennen. In de aanbestedingsfase is het niet tot in elk detail duidelijk wat een werk inhoudt, opdrachtnemers moeten systematisch om leren gaan met de eisen die een opdrachtgever stelt. Antea Group biedt advies en ondersteuning bij het opzetten van werk-, keurings- en kwaliteitsplannen, verificatie en validatie en het integreren van Systems Engineering in uw werkwijze.

Systems Engineering: betrouwbare oplossingen

Voor het opstellen van vraagspecificaties hanteren we Systems Engineering (SE). Binnen deze methodiek vormt een goede systeem-, stakeholder- en eisenanalyse het vertrekpunt. Alle keuzes in het ontwerp- en bouwproces voeren door middel van verificatie en validatie terug op deze uitgangspunten. Voor opdrachtnemers is SE een instrument om zo dicht mogelijk bij de uitvraag te blijven. Voor opdrachtgevers is SE een methode om contracten gestructureerd en systeemgericht te beheersen. Wij zetten daarvoor onze op maat gemaakte Relaticstemplate in.

Projectbeheersing

Risicomanagement, planningsmanagement en configuratiemanagement worden structureel ingezet om projecten te beheersen. Werken met Primavera, Tilos en soortgelijke programmatuur helpt ons bij deze diensten. Als onderdeel van integrale projecten, maar ook als losse dienstverlening.

Best Value

Best Value is een aanbestedingsstrategie die opdrachtgevers laat vertrouwen op expertise uit de markt. Antea Group is één van de weinige ingenieurs- en adviesbureaus in Nederland die specialisten in huis heeft die volledig Best Value (A+) gecertificeerd zijn. We passen Best Value toe in eigen projecten en we bereiden organisaties voor op Best Value-aanbestedingen.