bouwteam aanbesteding contract emvi marktvisie

Samenwerkend bouwteam

Samenwerken, wederzijdse afhankelijkheid

Bouwteams zijn helemaal terug van weggeweest. Steeds meer opdrachtgevers zien de voordelen van Bouwteams in en zetten bouwteamprojecten op de markt. Alle bouwteams hebben één ding gemeen: het vereist samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. In veel gevallen worden oude bouwteamcontracten als basis gebruikt. Worden de voordelen van een bouwteam wel optimaal benut? Wat is er nodig voor een goede samenwerking in een bouwteam en hoe doe je dat dan? Antea Group ontwikkelde een aanpak waarmee het bouwteam voldoet aan de wereld van vandaag.

 Wat is een bouwteam? 

Een bouwteam is een contractvorm waarin opdrachtgever, aannemer/opdrachtnemer, en in sommige gevallen ingenieursbureau en architect, nauw samenwerken. Om uiteindelijk te komen tot een door alle partijen gedragen ontwerp en overeenkomst voor de uitvoering.

In een bouwteamproject onderscheiden we drie fasen:

 1. Aanbestedingsfase: in de aanbestedingsfase voor een bouwteam ga je als opdrachtgever op zoek naar de ideale partners voor je bouwteam.
 2. Bouwteamfase: in de bouwteamfase werken opdrachtgever en aannemer en/of architect en ingenieursbureau gezamenlijk het ontwerp uit voor het project. De prijsvorming is een belangrijk onderdeel van de ontwerpfase die parallel loopt met de ontwikkelingen van het ontwerp.
 3. Uitvoeringfase: in de uitvoeringsfase wordt het project fysiek gerealiseerd.

Waarom kiezen voor een bouwteam?

Er kunnen meerdere voordelen zijn om te kiezen voor een bouwteam. Drie voordelen springen er uit, omdat ze echt afwijken van andere contractvormen:

 1. Benutten van kennis van de partij die het werk ook gaat uitvoeren tijdens de ontwerpfase.
 2. Als opdrachtgever sturend kunnen optreden in de ontwerpfase.
 3. In lijn met de nieuwe marktvisie: als opdrachtgever écht samenwerken met de markt en in dit kader open communiceren over eisen, wensen en de verdeling van risico’s, taken en verantwoordelijkheden.

Wat betekent samenwerking voor bouwteams?

Alle bouwteams hebben één ding gemeen: het vereist samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Antea Group hanteert het uitgangspunt dat samenwerking een natuurlijke talent is van mensen. We hoeven het niet te leren, alleen doen we het pas onder de juiste randvoorwaarden. En die randvoorwaarden voor samenwerking draaien om twee woorden: wederzijdse afhankelijkheid. Anders gezegd, partijen in een bouwteam hebben elkaar nodig. Opdrachtgever wil een Werk realiseren en Opdrachtnemer kan dat voor hem uitvoeren, onder voorwaarden. Het verschil met andere contractvormen is dat bij Bouwteams het startpunt een veel groter gezamenlijk speelveld kent. En daar zit juist de bedoeling van het bouwteam: het vroegtijdig betrekken van de sleutelfiguren bij het ontwerp.

Een bouwteam gaat vanzelfsprekend met elkaar samenwerken als:

 • De macht tussen opdrachtgever en opdrachtgever zo goed mogelijk is verdeeld. Liefst op basis van risicobeheersing; welke partij kan het risico het beste beheersen. Je zult het moeten hebben over thema’s als belangen en behoefte in relatie tot veiligheid, over het kúnnen bespreken van cruciale onderwerpen en over hoe je samen besluiten neemt. Dit geeft stabiliteit voor het team.
 • Het bouwteam weet waarom het een groep is. Met al de verschillende belangen, die er gewoonweg zijn, zul je invulling moeten geven aan de gezamenlijke missie. Dit geeft identiteit aan de team.
 • Als Opdrachtgever en Opdrachtnemer elkaar echt nodig hebben en elke deelnemer een onmisbare rol vervult (immers iedereen heeft elkaar nodig). Taken, rollen en verantwoordelijkheden zullen expliciet gemaakt moeten worden. Dit geeft diversiteit binnen het team.

Hoe kun je de kwaliteit van samenwerking vergroten? De samenwerking in een bouwteam verbetert, als de wederzijdse afhankelijkheid wordt verhoogd. Deze wederzijdse afhankelijkheid kun je veranderen door de omgeving van het team te veranderen.

In die omgeving van het bouwteam spelen allerlei factoren, die invloed hebben op de samenwerking. Wat zijn daarin de succesvoorwaarden?

WAT ZIJN DE SUCCESVOORWAARDEN?

Is een bouwteam een garantie voor een succesvol project? Nee, dat zeker niet. Om te werken in een succesvol bouwteam dient voldaan te worden aan 10 succesvoorwaarden.

 1. Bepaal de scope van dit project. Elk project is uniek en heeft haar specifieke behoeftes. Breng deze in kaart, leg ze vast, bepaal wat je in de bouwteamfase moet regelen en communiceer dit helder en transparant in de tenderdocumenten.
 2. Duidelijkheid over taakverdeling. Draag zorg voor een duidelijke taakverdeling en welke rollen daarbij horen. Schep in de bouwteamovereenkomst duidelijkheid in de verwachtingen en bespreek deze zodat alle deelnemers elkaar aanvullen om het gezamenlijke doel te halen.
 3. De beste partner vinden en zijn om mee te kunnen samenwerken. Een bouwteam vraagt om een partner die samen wil en samen kan werken met de opdrachtgever. De juiste selectie criteria opstellen voor de selectie van een geschikte partner is erg belangrijk. Zorg dat hier de juiste kennis voor in huis is.  En je moet als opdrachtgever natuurlijk ook de beste partner zijn. De bouwteamvoorzitter, ook wel bouwteammanager genoemd, heeft affiniteit met samenwerken. Zijn rol  binnen het team is: het verbinden van de partijen, hij ondersteunt en is betrokken bij het project. Daarnaast zorgt hij mede voor het creëren en waarborgen van geborgenheid binnen de samenwerking.
 4. Vertrouwen opbouwen. De selectie van de juiste partner is nog maar het begin, een goede samenwerking opbouwen en onderhouden is minstens zo belangrijk. Vergader regelmatig of werk samen aan het project op dezelfde locatie, zodat er vertrouwen tussen de deelnemers opgebouwd kan worden.
 5. Het venijn zit in de start: Maak gebruik van een project start-up waarin de deelnemers elkaar beter kunnen leren kennen en de samenwerking een kick-start kan krijgen. Bespreek verwachtingen, definieer samenwerking, maak afspraken en stel iemand aan die alle deelnemers aan deze afspraken houdt.
 6. Maak keuzes traceerbaar. Leg gemaakte keuzes herleidbaar vast. In een bouwteam moet je diverse keuzes maken met betrekking tot ontwerp en uitvoering. Het zorgvuldig maken en vastleggen van keuzes verkleint de kans op verkeerde keuzes of aannames en vergroot de duidelijkheid over wie waarvoor verantwoordelijk was.
 7. Maak de doorlooptijd inzichtelijk. Voor een soepel verloop van het bouwteam is het van belang dat weet wanneer wat verwacht wordt van de verschillende rollen. Stel samen met alle bouwteam deelnemers een gezamenlijke planning op, waarin alle project gerelateerde acties, deadlines en beslissingsmomenten in opgenomen zijn.
 8. Stimuleer openheid over de prijs. Gedurende het ontwerpproces ontstaat er een steeds concreter beeld van de prijs voor het werk. Voorkom verrassingen tijdens de prijsvormingsfase en bespreek kosten dan ook regelmatig met elkaar, parallel aan de ontwerpontwikkelingen. Juist hier gaat het om de verschillende belangen.
 9. Evalueer steeds weer. Stimuleer openheid in het bouwteam. Openheid over prijs, taken, planning, haalbaarheid, verwachtingen en zorg ervoor dat de goede maar ook de minder goede ontwikkelingen altijd bespreekbaar zijn.
  1. Maak evaluatie een steeds terugkomend agendapunt bij vergaderingen.
  2. Bespreek verschillen binnen het team als ze aan de orde zijn en het proces laten haperen. Je kunt dit bijvoorbeeld doen in gesprekken, afhankelijke van de groepsgrootte in teamgesprekken, intervisie gesprekken tussen rollen, of werk met vragenlijsten.
 10. Vertrouw op het bouwteam. Als opdrachtgever blijf je eindverantwoordelijk voor het project. Echter, je hebt andere partijen, mensen en rollen nodig om de klus te klaren. Maak gebruik van de wederzijdse afhankelijkheid om de samenwerking te verbeteren. Om zo een beter, maar vooral ook leuker het werk te realiseren. Door rekening te houden met deze succesvoorwaarden, zorg je voor duidelijkheid binnen het bouwteam, een effectieve aanpak en voor een zo ideaal mogelijke werkomgeving voor een succesvol resultaat!

Meer weten over Bouwteams? Neem dan contact op met Krispijn de Jonge , Peter Brouwer of Marianne Blom.

PRODUCTEN EN DIENSTEN

Begeleiding bouwteams

Als civieltechnisch adviseurs zijn wij vaak de spin in het web van projecten waar opdrachtgevers, aannemers/opdrachtnemers en andere stakeholders bij elkaar komen om samen één doel te realiseren. Wij hebben bovendien kennis van de aanbestedingswet en weten hoe u die kunt inzetten om de juiste bouwteampartner(s) te vinden. Deze kennis en ervaring zetten we al jaren in bij de begeleiding van bouwteamprojecten. We kennen de verschillende belangen van partijen en weten waar hun kennis en kracht zit.  We hebben ook ervaring met belemmeringen en uitdagingen. En weten hoe we die op een goede manier kunnen samenbrengen. Dat is het spanningsveld waar samenwerkende bouwteams hun waarde hebben. We brengen de kansen en risico’s in kaart om de randvoorwaarden voor samenwerking zo te maken, dat mensen vanzelfsprekend gaan samenwerken.

Training softskills Bouwteams: Engineering your ‘Self’

Dit is een training voor technisch georiënteerde mensen die aan zichzelf willen bouwen. Voor iedereen met een technische opleiding en/of werkervaring die zijn effectiviteit in relaties met anderen wil versterken.

Werk jij in een technische functie en wil je jouw technische kwaliteiten nog beter tot hun recht laten komen in de samenwerking met anderen? Dan is deze training iets voor jou. In de training wordt jouw technische omgeving als vertrekpunt genomen. Je brengt je kwaliteiten en leerdoelen in kaart. Via praktische oefeningen scherp je jouw sociale competenties verder aan en leer je hoe je anderen effectief beïnvloed.

Na het volgen van de training Engineering your ‘Self’ kun je je sociale competenties gerichter en effectiever inzetten. In relaties met anderen ben je je bewuster van het belang van sociale vaardigheden en effectieve communicatie. Je krijgt op technisch vlak meer gedaan omdat je anderen beter weet te beïnvloeden en draagvlak weet te krijgen voor je ideeën en voorstellen. Als je optreedt in groepen voel je jezelf zelfverzekerder omdat je beschikt over een breder arsenaal aan sociale vaardigheden en meer dan vroeger overtuigd bent van je eigen kwaliteiten.

Meld je aan voor Engineering your 'Self. 

Masterclass Bouwteam

Wil je met je bouwteam een gelijke start maken op kennisniveau? Start dan samen met de Masterclass Bouwteam in een dag.

Wat is een bouwteam? Wat is er nodig voor een goede samenwerking in een bouwteam en hoe doe je dat dan? Onderwerpen die aan bod komen zijn: belangen en behoefte in relatie tot veiligheid, crucial conversations, beïnvloedingsstijlen en samen besluiten nemen. We nemen de deelnemers mee aan de hand van dynamische werkvormen.

De Masterclass is opgebouwd uit een stuk theorie: wat is een bouwteam? En een stuk proces: hoe werkt een bouwteam? In de Masterclass krijgt u als team inzicht in de vaardigheden die nodig zijn voor de 10 succesvoorwaarden van samenwerkende bouwteams. Van ‘borgen openheid’ en ‘vertrouwen opbouwen’ tot ‘leveren maatwerk’ en ‘continue aandacht voor evaluatie’.

Project Start Up Bouwteam (PSUB)

Als ingenieurs- en adviesbureau zit het voorbereiden en uitvoeren van projecten bij Antea Group in ons DNA. Een goede start vormt het halve werk! Het venijn zit namelijk in de start. Het risico bij technische projecten zit er in dat u zich bij de start te eenzijdig richt op de technische aspecten van het project. Bij Antea Group hebben wij de ervaring om deze technische aspecten te combineren met onderwerpen als samenwerking, teamontwikkeling en communicatie. Op deze wijze legt u een stevig fundament onder uw projecten.

Na afloop van de PSU:

 • Is er vertrouwen en een gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel bij de bouwteamleden van de opdrachtgever en de opdrachtnemer;
 • Is helder wat de betekenis van het bouwteam is voor samenwerking en communicatie;
 • Is de basis gelegd voor één, integraal, bouwteamteam;
 • Zijn de projectdoelen duidelijk en worden deze door alle betrokkenen onderschreven;
 • Is helder wie, welke rollen en verantwoordelijkheden vervult;
 • Zijn afspraken gemaakt over de spelregels en gedragsnormen tijdens de uitvoering van het project;
 • Zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop de opdrachtgever en opdrachtnemer partners handelen op het moment dat er spanningen of belemmeringen optreden in het project;
 • Zijn alle hierboven genoemde onderwerpen vastgelegd in een door beide partijen ondertekend Project Samenwerkingsconvenant.

 

PSU met Corona maatregelen

De Coronacrisis vraagt om veerkracht van mensen. Ook in de inzetbaarheid van medewerkers, die veelal op afstand met elkaar moeten samenwerken. Wat door kan gaan, moet ook doorgaan. Veelal in andere vormen. Daarbij worden we geholpen door onze digitale vooruitgang van de afgelopen decennia. Alleen samen komen we door deze onzekere tijden en helpen we elkaar ook na deze crisis. Wellicht met nieuwe inzichten. Dit is dé tijd om te leren, te veranderen en om samen te werken.

Start een project of programma maar is fysiek bij elkaar komen met projectleden of stakeholders niet mogelijk? Wij faciliteren online Project Start Ups bijvoorbeeld via Skype of via interactieve brownpaper-sessie. Ondersteund door een sofwaretool resulteert dat in een prettige kennismaking, een helder projectresultaat met rolverdeling, duidelijke beheereisen (tijd, geld, kwaliteit) en een bijzondere start die mensen bijblijft.