Diensten bij woningcorporaties

Diensten bij woningcorporaties

Antea Group begeleidt corporaties van begin tot eind bij woningbouwontwikkelingen. Van haalbaarheidsstudie tot en met realisatie en beheer: wij bieden de inhoudelijke kennis die u nodig heeft om de regie te kunnen voeren.

Met elke vraag over uw opgave kunt u bij ons aankloppen. Om een beeld te krijgen van de diensten die wij voor corporaties leveren, treft u onderstaand een overzicht.

Antea Group levert onder ander de volgende dienstverlening bij corporaties:

 • Haalbaarheidsstudies
 • Duurzaamheidsscan en opstellen duurzaamheidsmaatregelen
 • Kabels en leidingen scan, opstellen voorkeurstracé t.b.v. stedenbouwkundig plan
 • Boomeffectanalyse (BEA)
 • Milieuonderzoeken: bodem, flora&fauna, water, archeologie, geluid, lucht, externe veiligheid, milieuhinder
 • Planschade risico-analyses
 • Bestemmingsplannen, Milieueffectrapportages (MER)
 • Omgevingsvergunningen
 • Grondexploitaties;
 • Opstellen civieltechnische kostenramingen;
 • Formuleren gebiedsspecifieke uitgangspunten en Programma's van Eisen (PvE's);
 • Proces- en projectmanagement;
 • Juridische advisering
 • Taxatiewerkzaamheden
 • Bodemsaneringen
 • Realisatie openbare ruimte
 • Participatie & omgevingsmanagement
 • Procedure- en vergunningenmanagement
 • Bouw- en sloopadvies (bouwfysica, constructieadvies, bouwkosten)
 • Engineering
 • Contractering (moderne contractvormen en aanbestedingsbegeleiding)