zonnepark duurzaamheid omgevingswet

Duurzaamheid en de Omgevingswet

De Omgevingswet biedt overheden de kans om duurzame ontwikkeling te verankeren en vorm te geven in beleid en ruimtelijke opgaven. Antea Group ondersteunt gemeenten bij (voorbereiding op) lokale implementatie van de Omgevingswet.

Hierbij adviseren wij, op gebied van duurzaamheid, omtrent inpassing van onder andere de energietransitie en klimaatadaptatie in de diverse instrumenten (o.a. Omgevingsvisie, Programma’s en Omgevingsplan). Zo kan bijvoorbeeld een gemeente in haar Omgevingsvisie de ambitie opnemen om energieneutraal te zijn in 2035. In het Omgevingsplan kan worden vastgelegd waar windmolens, geothermie of zonnepanelen mogen komen en in een onverplicht programma kunnen de maatregelen worden vastgelegd, bijvoorbeeld plaatsing van vijf windmolens in de gemeente. Hieraan kunnen vervolgens projecten en initiatieven worden getoetst.

Wij ondersteunen zowel op inhoudelijk als procesmatig vlak. Hierbij begeleiden wij ook in het opzetten van pilots, waarmee belangrijke inzichten kunnen worden verkregen voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet.