Klimaatakkoord

Klimaatakkoord

Wat voor impact heeft dit op de industrie?

Juni 2019 is het Klimaatakkoord ondertekend en daarmee in werking getreden. In het akkoord zijn ambitieuze doelen gesteld om te voldoen aan het Parijsakkoord: wereldwijd is overeengekomen de CO2-emissies zo ver te reduceren, dat de opwarming van de aarde beperkt wordt tot 1,5 - 2° Celsius. Wat betekent deze Nederlandse vertaling van ‘Parijs’ voor de industrie?


Bron: Klimaatakkoord.nl

Het Nederlandse Klimaatakkoord stelt doelen voor 5 sectoren: elektriciteit, gebouwde omgeving, industrie, landbouw en landgebruik en mobiliteit. Graag duiken wij wat dieper in de sector industrie. In totaal zal er 48,7 miljoen ton aan CO2 gereduceerd moeten worden ten opzichte van 2018. De industrie zal hiervan 30% voor rekening nemen (14,6 ton). In 2050 moet de industrie zowel circulair zijn als broeikasgasneutraal (netto geen emissies). Hiervoor staan in het Klimaatakkoord vier pijlers beschreven:

Slim

Door productieprocessen anders in te richten worden deze efficiënter. De digitalisering kan hierbij helpen. Ook kan samenwerking leiden tot een circulaire economie, bijvoorbeeld door restwarmte te gebruiken om huizen en gebouwen te verwarmen of elkaars afval te gebruiken als grondstof.

Schoon

Wanneer we CO2 gaan waarderen, kan het gezien worden als grondstof. Afgevangen CO2 kan gebruikt worden in de tuinbouw om de planten in kassen te laten groeien. Innovatie zal leiden tot meer producten waarbij afgevangen CO2 van waarde zal zijn: Carbon Capture and Usage (CCU). Blijft er een overschot, dan wordt opslag van CO2 een optie: Carbon Capture and Storage (CCS). Bijvoorbeeld in lege gasvelden onder de Noordzee.

Elektrificatie en geothermie zijn daarnaast potentieel schone methodes om aan hernieuwbare energie en warmte te komen.

Nieuw

Innovaties gaan er in de toekomst voor zorgen dat CO2 gezien wordt als grondstof. Daarnaast wordt er ingezet op groene waterstof: als grondstof, brandstof en buffer (voor pieken in de elektriciteitsproductie). Circulaire processen maken dat we afvalstoffen als grondstoffen zien en er een verschuiving plaats gaat vinden op de grondstoffenmarkt. Wanneer afvalstoffen een waarde gaan krijgen, wil niemand ze zomaar doneren aan de afvalverwerker of voor het afvoeren betalen: het businessmodel verandert en in plaats van ‘einde-cyclus-gebruiker’, bent u leverancier!

CO2-heffing

Een bestaande methode voor het creëren van businessmodellen voor CO2-reductie is het Emissions Trading System (ETS) van de Europese Unie. Dit systeem zal werkzaam blijven en de grotere bedrijven die momenteel niet onder het ETS vallen, gaan een nationale CO2-heffing betalen vanaf 2021. Bedrijven worden middels deze heffing gestimuleerd om de uitstoot de reduceren. Ook worden de huidige energiebesparingsmaatregelen uit de Wet Milieubeheer herzien en verbreed, waarbij CO2-reductie een grotere rol zal spelen.

Impact

Wat het Klimaatakkoord duidelijk maakt, is dat koplopers in het voordeel zijn en de achterblijvers gaan betalen. Niet alleen omdat investeerders steeds vaker kijken naar CO2-uitstoot en prestatie op duurzaam vlak, maar ook doordat het kostenplaatje aanzienlijk kan veranderen door de uitgebreidere CO2-heffingen. Strategisch gezien is het dus goed om te weten waar je aan toe bent en dus je bedrijfsvoering eens tegen het licht te houden wat duurzaamheid betreft. Het vraagt om denken op langere termijn dan waar we nu vaak aan gewend zijn. Door dit mee te nemen, kun je gegronde investeringen doen en zorgen dat je bedrijf klaar is voor de toekomst!

Antea Group is jouw partner

Onze duurzaamheidsadviseurs ondersteunen diverse industriële klanten met het reduceren van CO2, het in kaart brengen en rapporteren van emissies, kansen voor energiebesparing en duurzame strategiebepaling. Daarnaast kunnen we deze kennis combineren met gerelateerde velden, zoals de circulaire economie, maar ook veiligheid, milieu, contracten en vergunningen.

Neem eens een kijkje op de volgende pagina’s om meer te weten over wat wij kunnen betekenen:

  • GHG-emissies berekening: wij kunnen alle GHG-emissies doorrekenen, volgens het GHG-protocol. Dit hebben wij o.a. gedaan voor een aantal grote multinationals, als ook bij de haven Flevokust.
  • Science Based Targets: een emissiereductiedoelstelling die door een bedrijf wordt vastgesteld in overeenstemming met de meest actuele klimaatwetenschap die beschikbaar is.
  • Energiebesparingsplannen: in het kader van EED en MJA. Wij helpen bedrijven met het identificeren van energie besparende maatregelen en het opstellen van energiebesparingsplannen volgens het European Energy Directive (EED), de Meerjarenafspraken (MJA), of zoals vereist in de milieuvergunning.
  • CO2-prestatieladder: onze eigen bedrijfsvoering stoot ieder jaar minder CO2 uit, als gevolg van de CO2-prestatieladder. De lessons-learned kunnen wij toepassen op jouw bedrijfsvoering.
  • EU Emission Trading System (ETS): Met dit systeem handelen bedrijven met emissierechten. Voor grote bedrijven die wettelijk verplicht zijn hieraan mee te doen kunnen wij de aanvraag of aanpassing voor emissievergunning verzorgen. Evenals het jaarlijkse emissieverslag inclusief verificatie.
  • Circulaire economie: grondstofstromen analyses helpen bewustwording creëren en inzicht te genereren in de grondstoffen binnen het productieproces. Vrijkomende grondstoffen kunnen elders worden benut.
  • Samenwerking met kennisinstellingen: wij werken graag samen met kennisinstellingen om te innoveren. Zo werkten wij samen met Biodiversity in Business over natuurinclusieve landbouw en hebben wij onze hotspot binnen de TU Eindhoven.