Gebiedsbescherming

Gebiedsbescherming

De bescherming van natuurgebieden komt voort uit de Europese richtlijnen voor behoud van een Natura 2000-netwerk en uit het provinciale beleid voor het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De gebiedsbescherming houdt in dat wanneer er binnen of nabij een natuurgebied ruimtelijke ingrepen of menselijke activiteiten gaan plaatsvinden, er beoordeeld moet worden of de beschermde natuurgebieden niet in het geding zijn. Dit vraagt een zorgvuldig ecologisch onderzoek. Ecologen van Antea Group kunnen u hierover adviseren en hebben voor uw specifieke vragen de juiste kennis in huis.

Toetsing Natuurnetwerk Nederland

In het provinciale beleid zijn gebieden aangewezen binnen het zogenaamde Natuurnetwerk Nederland (NNN). De toetsing van effecten op het NNN vindt plaats in de 'Toetsing NNN'. In enkele provincies kent het beschermingsregime ook een externe werking (dus ook toetsing nodig als activiteiten buiten het NNN plaatsvinden).

Binnen NNN-gebieden gaat het doorgaans om effecten als ruimtebeslag, geluid (stiltegebieden) en aantasting van een leefgebied. De ingreep op het NNN moet worden getoetst op de wezenlijke kenmerken en waarden. Daarbij gaat het om de uitwisselingsmogelijkheden van het NNN (verbindende functie), de natuurlijke eenheid en aaneengeslotenheid ervan en om de kwaliteit van het NNN en van het leefgebied van soorten. De toetsing levert een overzicht van de effecten op, zo nodig aangevuld met een voorstel voor mitigerende en compenserende maatregelen of bijvoorbeeld een voorstel tot toepassing van herbegrenzing of de saldobenadering.

Toetsing Wet natuurbescherming – onderdeel gebiedsbescherming

De Wet natuurbescherming (deze wet vervangt vanaf 1 januari 2017 de Natuurbeschermingswet 1998) regelt de bescherming van Natura 2000-gebieden. Antea Group biedt u op basis van deskundigheid, kwaliteit en efficiëntie oplossingen voor uw vragen op het gebied van de gebiedsbescherming.

Bij elk plan of project in of nabij een Natura 2000-gebied dient nagegaan te worden of het een significant effect kan hebben op de instandhoudingsdoelen van het betreffende gebied. Dit kunnen we onderzoeken in een Voortoets. Indien significante negatieve effecten niet op voorhand kunnen worden uitgesloten, kunnen we een ‘passende beoordeling’ uitvoeren. De passende beoordeling moet uitwijzen of de kans op significant negatieve effecten reëel is, rekening houdend met cumulatieve effecten en mitigerende maatregelen. Als er alleen sprake is van (niet significante) verslechtering, stellen we een verslechteringstoets op. Als uit de passende beoordeling blijkt dat, als gevolg van het plan of project, significante negatieve effecten niet kunnen worden uitgesloten, ook niet na het nemen van mitigerende maatregelen, kan alleen vergunning worden verleend na het doorlopen van de ADC-toets; een onderzoek naar alternatieven, het aantonen van een dwingende reden van groot openbaar belang en compensatie van verloren gaande waarden.  

Met een passende beoordeling of een verslechteringstoets kan Antea Group voor u een aanvraag voor een vergunning gebiedsbescherming op grond van de Wet natuurbeschermingswet indienen.

Natuurcompensatieplan

In een natuurcompensatieplan beschrijven we compensatieplichtige natuurwaarden voor een plan of project die volgen uit toetsingen vanwege soort- en of gebiedsbescherming. Deze compensatieopgave maken we in een natuurcompensatieplan concreet in aard (soorten, doeltypen, zoekgebieden, e.d.) en omvang (oppervlakte/financieel).