Natuurbeleidskaart

Natuurbeleidskaart

Over enige jaren zullen de natuurtoetsen alleen onvoldoende bijdrage leveren aan het bedrijfsresultaat om ruimtelijke ontwikkelingen te rechtvaardigen. Ook is het aannemelijk dat een vergunningverlener of handhaver, zoals bij een RUD, instrumenten wil hebben om integraal plannen te kunnen toetsen.

Afzonderlijke sectorale instrumenten worden in het product ‘de natuurbeleidskaart’ samengebracht of worden uitgebouwd tot:

  • Een integrale, ruimtelijke toets: zorgvuldige plan- en besluitvormingsproces (overheidsbelang)
  • Slimme voorbereiding bouwproces (particulier belang)
  • Eenvoudiger toetsing van initiatieven en gerichte inzet van handhaving (RUD belang).

Een simpele natuurtoets voldoet niet, als in een gemeente of regio veel plannen op stapel staan voor ruimtelijke ingrepen en binnen de gemeentegrenzen waardevolle natuur aanwezig is (EHS, Natura 2000). Dan levert een planmatige aanpak voor de regio veel voordelen op.