Soortbescherming

Soortbescherming

Het effect van de ingreep op soorten die beschermd worden in het kader van de Wet natuurbescherming – onderdeel soortbescherming (deze wet vervangt vanaf 1 januari 2017 de Flora- en Faunawet) worden bepaald in de natuurtoets. Door een bureaustudie, biotoopinschatting en effectbeoordeling wordt in de toets uitgezocht of beschermde soorten voorkomen en worden beïnvloed door het initiatief.

Uitkomst van de natuurtoets kan de aanbeveling tot nader onderzoek zijn, bijvoorbeeld naar vleermuizen, of het aanvragen van een ontheffing soortbescherming van de Wet natuurbescherming. Door passende (mitigerende) maatregelen te nemen, blijkt de aanvraag van een ontheffing vaak niet nodig. Wanneer de impact van de ingreep klein is en verwacht wordt dat het te onderzoeken gebied een lage natuurwaarde heeft, kan volstaan worden met een verkorte natuurtoets. Ecologen van Antea Group kunnen u hierover adviseren en hebben voor uw specifieke vragen de juiste kennis in huis.

Werkprotocol

Voor de uitvoering van werken kan ecologische ondersteuning van belang zijn. Een werkprotocol maakt dan deel uit van deze operationele werkzaamheden. Hierin staat omschreven hoe de mitigerende maatregelen concreet in het veld uitgevoerd en begeleid kunnen worden. Onze jarenlange ervaring met ecologische begeleiding in uitvoeringstrajecten zorgt voor een praktische en realistische invulling van het werkprotocol.