Ecologiedoelstelling

Ecologiedoelstelling

Meedenken en de klant ontzorgen? Wij versnellen plan- en gebiedsprocessen door te anticiperen op de eisen vanuit natuurwetgeving.

De ecologen trekken daarbij samen op met collega-adviseurs op het gebied van water (Kaderrichtlijn water, Waterwet) en ruimtelijke ordening (Plan MER). Daarbij is regionale kennis van ontwikkelingen en natuurwaarden essentieel.

De focus ligt op procesinnovaties; de juiste verbindingen leggen en slim werken. Om onze inhoudelijke kennis op peil te houden, wisselen we onderling kennis uit. Daarnaast hebben wij zitting in kennis- en beleidsvoorbereidende fora, zoals het netwerk Groene Bureaus.

Toetsing aan de natuurwetgeving is toetsen van de uitvoerbaarheid van de ruimtelijke ingreep. Als de toetsing tijdig plaatsvindt, is onze ervaring dat 99% van de ruimtelijke ingrepen inpasbaar zijn, geaccepteerd worden door het bevoegd gezag en doorgang kunnen vinden.