aardgasvrij aardgasloos gasloos wijken woonwijk

Aardgasvrije wijken

Van warmtevisie naar aardgasvrije wijk in vijf stappen

De Energietransitie gaat vaak over techniek, prestaties en milieurendementen. Maar dit is slechts één kant van het verhaal. Zeker bij de transitie naar aardgasvrije woonwijken draait het meer dan ooit om samenwerking. Tussen gemeente, netwerkbeheerders, vastgoedeigenaren én burgers. Samen maak je meer impact en creëer je slimmere oplossingen. Antea Group ontwikkelde een stappenplan om transitieplannen gezamenlijk in gang te zetten en succesvol verder te brengen.

Warmtevisie

Veel gemeenten gaan de komende tijd aan de slag met hun warmtevisie. Hierin moeten voor 2022 ingrijpende keuzes worden gemaakt. Zetten we in op zonne-energie, biomassa of geothermie? Met welke wijken en projecten starten we en wat mag het kosten? Afwegingen die van invloed zijn op de infrastructuur van netbeheerders, de aanpassing van woningen en de kosten voor gebruikers. Hoe krijg je partijen betrokken, hoe verbind je elkaars opgaven met respect voor elkaars belangen en hoe creëer je plannen waarvoor iedereen wil gaan?

Aardgasvrije wijken

We weten dat de kans op transitiesucces groeit wanneer je verschillende opgaves koppelt. Bijvoorbeeld door de aanleg van een warmtenet te combineren met woningrenovaties en rioolvernieuwing. Door werk te maken met werk zorg je voor draagvlak, snelheid en kostenbesparingen. Het ontdekken van koppelkansen vraagt wél om samenwerking én inzicht in elkaars ambities en plannen. Wat de één besluit, heeft gevolgen voor de ander. De kaarten moeten letterlijk en figuurlijk op tafel.

In 5 stappen van draagvlak naar realisatie

Onze transitie-experts brengen die samenwerking op gang. Dit doen ze aan de hand van een vijfstappenplan. Hierin hebben we aandacht voor participatie, techniek én governance.

De gemeente blijft tijdens dit traject trekker, maar elke samenwerkingspartij draagt z’n verantwoordelijkheid. In samenhang worden afspraken gemaakt over organisatie, inspanningen en externe ondersteuning.

Stap 1: Een helder startpunt

We brengen gemeente, vastgoedeigenaren, vastgoedgebruikers en netbeheerders bijeen. Wat zijn kansrijke plekken, hoe maken we werk met werk en hoe gaan we prioriteren en faseren? We verkennen elkaars belangen, delen informatie en brengen kansen in kaart.

Stap 2: Participeren en bewustwording

Draagvlak bij woning- en andere gebouweigenaren is een voorwaarde om een energietransitie in een buurt of wijk te bereiken. In een kick-off nemen we bewoners mee in het vraagstuk en de opgaven waarvoor we staan. We laten zien welke keuzes er gemaakt moeten worden, welke rol bewoners daarin spelen en welke keuzevrijheid ze hebben. Uiteraard nemen we de zorgen en de behoeftes van bewoners mee.

Stap 3: Aandacht voor techniek

Per wijk ontwikkelen we een ‘menukaart’. Deze kaart biedt overzicht van alle haalbare technische oplossingen en scenario’s plus een kostenplaatje per gebouw of woning. We zetten bijvoorbeeld onze Multi Energy Tool in om verschillende opties in kaart te brengen als het gaat om infrastructuur, pieknetbelasting, CO2-uitstoot en Total Cost of Ownership.

Stap 4: Programmering

De stappen 1, 2 en 3 leveren de ingrediënten voor de programmering. We werken meerjarenprogramma’s met financieringsscenario’s uit. Ook denken we na over de integratie van de energietransitie in lopende initiatieven, de aanleg en exploitatie van het toekomstige warmtenet. Gemaakte afspraken tussen gemeente, corporaties, netbeheerders en energiebedrijven worden in contracten vastgelegd.

Stap 5: Realisatie

Vanuit de programmering stellen we operationele uitvoeringsprogramma’s op en regelen we dekking voor de benodigde investeringen. In deze stap hebben we ruimschoots aandacht voor communicatie over het proces en de stappen die we nemen. We bereiden eventueel ook de aanbesteding voor (denk aan circulair aanbesteden) en denken mee over detaillering en techniek