energiebesparing klimaatconferentie energiebesparingsonderzoek EEG

Energiebesparing

Van verplichting naar verlagen van de operationele kosten

De wetgeving omtrent energiebesparing wordt steeds verder aangescherpt. Dit resulteert erin dat steeds meer bedrijven verplicht zijn een energieonderzoek uit te voeren. Maar waar komt dit vandaan en wanneer ben je als bedrijf verplicht om een onderzoek te laten uitvoeren?

Klimaatconferenties

De verplichtingen zijn het resultaat van de welbekende klimaatconferenties waar respectievelijk het Kyotoprotocol en het Klimaatakkoord Parijs uit volgden. In het Kyotoprotocol zijn afspraken gemaakt over een CO2-reductie van 18% in 2020. In het Klimaatakkoord Parijs werd afgesproken dat de opwarming van de aarde tot maximaal 2 graden wordt beperkt.

Om deze doelstellingen te behalen schakelt de Nederlandse overheid middels haar beleid de industrie in om CO2 te reduceren. Hiervoor is een scala aan energieonderzoeken beschikbaar die voor jouw onderneming nodig kunnen zijn.

Energiebesparingsonderzoek

Via wetgeving en convenanten stimuleert de overheid bedrijven om de mogelijkheden van energiereductie te onderzoeken. Deze zorgplicht kennen we natuurlijk al veel langer. Er is echter steeds meer wetgeving over energiebesparing. Organisaties en ondernemers worden verplicht het besparingspotentieel en de voortgang van de energiebesparing aantoonbaar te maken. De inspanning om energie te besparen levert vaak een directe kostenverlichting op. En bij deze kostenverlichting kan Antea Group ondernemers en bedrijven uitstekend ondersteunen.

Energie onderzoeken:

  • Europese Energie Directieve (EED)
  • MJA3 / MEE / ETS
  • Erkende maatregelen
  • Zorgplicht Wet milieubeheer & WABO
  • Energielabel (EPA-U)
  • Energieprestatiecoëfficiënt (EPC)
  • BREAM / LEED
  • Convenanten & Keurmerken

European Energy Directive

De European Energy Directive (EED) betreft een 4-jaarlijkse energieaudit en is van toepassing op bedrijven met meer dan 250 FTE in dienst of een jaaromzet groter dan 50 miljoen euro én een balanstotaal van meer dan 42 miljoen euro. Doet jouw bedrijf reeds mee aan een meerjaren- afspraak, neemt het deel aan de CO2 emissiehandel, CO2 prestatieladder of een convenant? Dan hoef je wellicht geen EED audit uit te laten voeren.

MJA3 / MEE / ETS

Het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3/MEE) is een langlopend convenant dat deelnemers verplicht om hun energie-efficiëntie continue te verbeteren. Hier kunnen bedrijven vrijwillig aan deelnemen, afhankelijk of jouw branche deze afspraken heeft ondertekend. De grote industriële bedrijven die verplicht deelnemen aan de CO2 emissiehandel zijn tevens verplicht deel te nemen aan de MEE convenant.

Energielabel bij verkoop of verhuur

Bij de verkoop of verhuur van je bedrijfspand of woning dien je een EPA onderzoek uit te voeren. EPA staat voor Energie Prestatie Advies, beschikbaar voor woningen (EPA-W) en voor de utiliteit (EPA-U). Bij een dergelijk onderzoek krijg je, afhankelijk van isolatie en installaties, een energielabel voor je gebouw of woning. Of je een nieuwe koelkast koopt of een nieuw gebouw; het betreft een vergelijkbaar label.

Energieonderzoek verplicht uit vergunning

Wanneer je een Milieuvergunning hebt vanuit de overheid (categorie C inrichting) dan staat de verplichting tot energiebesparing in de vergunning. Dikwijls betreft het één onderzoek dat uitgevoerd dient te worden 6 maanden na afgifte van de vergunning (Zorgplicht Wet Milieubeheer en WABO). De eisen waar een dergelijk onderzoek aan moet voldoen staan in de handreiking “Energie in de milieuvergunning”.

Erkende maatregelen uit activiteitenregeling

Is bovenstaande allemaal niet op jouw bedrijf van toepassing, maar je verbruikt wel meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten)? Dan ben je verplicht vanuit het activiteitenbesluit alle energiebesparende maatregelen toe te passen die zich binnen 5 jaar terug verdienen. Deze maatregelen zijn per branche vastgelegd in de activiteitenregeling. Verbruik je meer dan 200.000 kWh of meer dan 75.000 m3 aardgas(equvalenten) dan kan het bevoegd gezag een energieonderzoek eisen zoals ook bij vergunningsplichtige bedrijven het geval is.

EPC / BREEAM / LEED

De EPC is de index die de energetische efficientie van een gebouw weergeeft. Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning Bouwen wordt een minimale EPC eis gesteld. Een alternatieve invulling binnen nieuwbouw is het integreren van BREEAM of LEED.

Overige vrijwillige convenanten en keurmerken

Naast de wettelijk verplichtingen bestaan er ook vrijwillige keurmerken waar je aan deel kunt nemen. Voorbeelden hiervan zijn de greenkey certificering voor Hotels, de milieuthermometer voor de zorg, erkend duurzaam plus voor de automotive sector en de CO2 prestatieladder. Waar deze keurmerken aandacht besteden aan energie wordt dit gezien als alternatieve invulling van de wettelijke energiebesparingsvereiste. Daarnaast kan de CO2 prestatieladder je een gunningsvoordeel opleveren.

Aan de slag met besparen!

Besparing is de eerste stap in de trias energetica, daarna volgen het duurzaam opwekken van energie en het efficient gebruiken van energie. Wij ondersteunen graag bij elk van de drie stappen binnen de Trias Energetica. Je kunt daarbij denken aan het inventariseren van de energiegebruikers binnen jouw organisatie en het op grond van verbruikcijfers analyseren van de mogelijkheid om het gebruikt te beperken, door bijvoorbeeld procesoptimalisaties.

trias energetica energiereductie energiebesparing

Bij de energietransitie (omschakeling van aardgas naar alternatieve energiebronnen) kunnen wij adviseren en voor je onderzoeken welke energiebronnen voor jou goede (duurzame) alternatieven zijn. Tevens kunnen wij kosten-batenanalyses voor je uitvoeren zodat je een verantwoorde en overwogen keuze kunt maken waarbij vanuit diverse invalshoeken alternatieven worden overwogen. Ook met andere vragen met betrekking tot het onderwerp energie of CO2-reductie helpen we je graag.