energiestrategie regionale lokale energietransitie

Regionale Energiestrategie

In maart 2020 is de Regionale Energiestrategie (RES) vastgesteld. Het komende jaar zal de strategie worden voortgezet, waarna de ambities verder moeten worden uitgewerkt op lokaal niveau. Heeft jouw gemeente al ambities geformuleerd? Wat is de visie op het gemeentelijk energiebeleid? Wat is jouw positie in de RES?

Businesslijnen:

Regionale Energiestrategie

De Regionale Energiestrategie (RES) is het proces waarin de totale duurzame energie-omvang per regio in Nederland wordt bepaald. Van de benodigde op te wekken duurzame energie en warmte versus de beschikbare duurzame energiebronnen. In totaal zijn er 30 RES regio’s. De basis van de regionale strategie is het Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Nederland heeft het doel om in 2030 de CO2 uitstoot met de helft terug te dringen.

Lokale Energiestrategie

De Lokale Energiestrategie (LES) is het proces waarin gemeenten zichzelf een positie toekennen in de RES en een ruimtelijke, juridische, beleidsmatige, technische afweging maken over de energiemix die wenselijk en haalbaar is. Hierbij wordt rekening gehouden met wat de energietransitie betekent voor de transportvoorzieningen en de ruimtelijke inpassing van nieuwe duurzame energiebronnen.

Draagvlak creëren

Bepalend voor het succes van deze processen is de haalbaarheid, het bestuurlijke en maatschappelijke draagvlak. Hoe zorgt jouw gemeente voor een gedragen energiestrategie (lokaal en regionaal)? Die vraag krijgen we van diverse opdrachtgevers die met het opstellen van een LES en RES bezig zijn.

Antea Group adviseert burgers, overheden en bedrijven bij het ontwikkelen van de strategie en de visie tot en met de vorming van programma’s en projecten. Met een tastbaar resultaat, namelijk het reduceren van de CO2 uitstoot en betaalbare energie voor iedereen. Antea Group onderkent deze complexe opgave en ondersteunt gemeenten bij het proces om te komen tot een gedragen strategie en een gedragen plan.

Advies bij strategie en visie

Vanuit een integrale benadering ondersteunen wij met het opstellen van de regionale en lokale energiestrategie. Met oog voor verschillende beleidsopgaven zoals landbouw, stedelijke transformatie, de Omgevingswet, klimaatadaptatie en gezondheid. Onze ervaring leert dat deze integrale aanpak nodig is bij de complexe opgaven van deze tijd. We combineren daarnaast technische kennis en kennis uit de (fysieke) leefomgeving met bestuurlijke eisen en wensen.

Met 1700 experts in Nederland zijn wij de juiste partij om jouw gemeente te ondersteunen bij de energietransitie opgave. Zo zijn wij al betrokken bij het ontwikkelen van energielandschappen, warmtevisies, energievisies, omgevingsvisies al dan niet gedreven door bewonersparticipatie. Onze adviseurs zijn ervaren experts met energietransitievragen op het gebied van beleid, communicatie, participatie, techniek, recht en financiën.

Na de vaststelling van de RES

Nadat de Regionale Energiestrategie is vastgesteld, begint het proces van de realisatie van de energietransitie. Van strategie tot programma en uitvoering, zoals bij het opstellen van business cases, de governance, financiële constructies en subsidie. In samenhang met andere plannen, nieuwe plannen, de inrichting van de bestaande ruimte en de organisatie verzorgen wij de ondersteuning en begeleiding van het uitwerken van de visie in energieprogramma’s. Een succesvolle visie die controleerbaar is, met continue monitoring. Om te leren van eerdere plannen, programma’s en processen verzorgen we ten slotte ook de evaluatie.

Een vliegende start maken met de Regionale Energiestrategie? Neem contact op met Dieuwke Martens-Bakker, projectmanager energietransitie.