Geluid

Geluid

In onze woon- en werkomgeving hebben we overal te maken met geluid. Gewenst en ongewenst. Daar waar sprake is van overschrijding zijn maatregelen noodzakelijk. Praktische maatregelen afgestemd op de specifieke situatie of geluidsoort.

Geluid is te onderscheiden in geluid afkomstig van:

 • verkeer (wegverkeer, railverkeer tot scheepvaart en luchtvaart)
 • industrie en bedrijvigheid (industriële processen, industriegebouwen en procesinstallaties)
 • installaties (windturbines, puinbrekers)
 • evenementen (festivals en muziekevenementen)
 • horeca (discotheken en cafés) 

Voor al deze geluidsoorten leveren de specialisten van Antea Group doelgerichte adviezen. Waarbij wij altijd op zoek gaan naar praktische oplossingen binnen de wettelijke kaders. De adviezen worden verstrekt tijdens:

 • ontwerpfase (het voorkomen van geluidhinder in het gebouw als van de ruimtelijke plannen)
 • exploitatie- en onderhoudsfase (inspelen op veranderingen in het kader van de ARBO-wet. Wat is de invloed op de omgeving en op de werkplek?)
 • saneringsprojecten (gevelmaatregelen bij saneringsopgaven)

Bij de mogelijke maatregelen die bij de advisering worden betrokken kan worden gedacht aan maatregelen aan:

 • infrastructuur (ruimtelijke inpassing, ZOAB-asfalt, geluidschermen, verkeersmaatregelen etc.),
 • industriële bronnen (geluiddempers, akoestische omkastingen, geluidschermen, etc.)
 • woningen en gebouwen (geluidwerende gevels, ventilatievoorzieningen, voorzetgevels, installatiegeluid, bouwakoestische oplossingen, etc.).

De adviseurs van Antea Group zijn zich ervan bewust dat ondernemers moeten ondernemen. Totale ontzorging is daarbij het antwoord. Belangenbehartiging van bedrijven bij wijziging in de bedrijfsvoering en bij (de)zonering. Antea Group heeft een grote ervaring op het gebied van de industriële geluidbeheersing.

Antea Group beschikt voor alle onderdelen van het adviestraject over de juiste middelen; van geluidmetingen tot akoestische reken- en prognosemodellen. Juist de combinatie van disciplines binnen Antea Group levert voor de klant een voorsprong die tot uiting komt in de toepassing van integrale en doordachte oplossingen.

Trillingshinder
Antea Group beschikt eveneens over praktische kennis als het gaat om het vaststellen, monitoren of voorkomen van trillingshinder:

 • Schade en hinder door bouw- en heiwerkzaamheden
 • Gebouwschade veroorzaakt door langsrijdend (vracht)verkeer
 • Hinder in woningen en gebouwen door industriële activiteiten

Met OWMonit© beschikt Antea Group over een systeem voor het online uitvoeren van trillingsmetingen, registratie, beheer en visualisatie van meetdata. Dataloggers zijn uitgerust met een draadloze GSM-zender en brengen met sensoren de meetresultaten in kaart. De meetgegevens worden automatisch verzonden en opgeslagen in een database.