Lucht

Lucht

In onze woon- en werkomgeving hebben we overal te maken met lucht en de kwaliteit daarvan. Schone lucht is noodzakelijk voor mens en dier. Antea Group richt zich op praktische advisering afgestemd op de specifieke situatie.

Luchtkwaliteit, stikstofdepositie en geur
Luchtverontreiniging en geurhinder zijn belangrijke milieuvraagstukken die van invloed zijn op onze leefomgeving. Antea Group ondersteunt en ontzorgt bedrijven en overheden bij deze milieuaspecten, onder meer in het kader van de omgevingsvergunning, milieuvergunningen, maatschappelijk verantwoord ondernemen, milieueffectrapportages (infra en RO projecten) en bouw- en bestemmingsplannen.

Het gaat daarbij om analyse, prognose en advisering gericht op het al dan niet treffen van maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit met praktische oplossingen binnen de wettelijke kaders

Antea Group voert onderzoek naar de luchtkwaliteit uit voor onderbouwing van vergunningaanvragen, vergunningverlening en voor ondersteuning bij controle en handhaving. 

Luchtkwaliteit
De specialisten van Antea Group voeren luchtkwaliteitonderzoeken uit langs wegen en rondom bedrijven. Daarbij adviseert Antea Group overheidsinstanties op het gebied van luchtkwaliteit. 

Stikstofdepositie
Een belangrijk aspect is het onderzoek naar de depositie van stikstof (en andere componenten) langs wegen, rondom industrieterreinen en in de omgeving van agrarische bedrijven.

Antea Group beschikt over rekentools waarmee de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden inzichtelijk gemaakt kan worden.

Juist de combinatie van disciplines binnen Antea Group levert voor de klant een voorsprong die tot uiting komt in de toepassing van integrale en doordachte oplossingen.