Opstellen van een gebiedsvisie en een geurverordening

De Wet geurhinder en veehouderij (verder: Wgv) biedt de mogelijkheid een geurverordening op te stellen. Dit houdt in dat er voor (delen van) een gemeente een van de Wgv afwijkende geurnorm of afwijkende 'vaste afstand' kan worden vastgesteld. Deze norm wordt vervolgens gehanteerd bij milieuvergunningverlening voor agrarische bedrijven en toetsing van plannen op het gebied van ruimtelijke ordening. Op deze wijze is het in veel gevallen mogelijk gebieden aanvullend te beschermen tegen geurhinder afkomstig van agrarische inrichtingen, agrarische inrichtingen ontwikkelingsmogelijkheden te bieden, dan wel plannen of grond van de Wet op ruimtelijke ordening, geurtechnisch, mogelijk te maken.

Het in beeld brengen van de geurbelasting is een omvangrijke hoeveelheid werkzaamheden. Hierbij moet o.a. gedacht worden aan:

  • inventarisatie agrarische inrichtingen;
  • inventarisatie geur gevoelige objecten;
  • screenen beleidsdocumenten;
  • middels V-stacks gebied de huidige en toekomstige geurbelasting berekenen.

Het is daarom belangrijk om vooraf een heldere visie te hebben op mate van detaillering van de (deel)onderzoeken in relatie tot de doelstellingen van de onderzoeken.

De gebiedsvisie is bedoeld om te onderbouwen waarom moet worden afgeweken van de wettelijke normstelling uit de Wgv. De kernvraag hierbij is of de ruimtelijke visie kan worden gerealiseerd of dat er in de huidige situatie geurknelpunten zijn, met de algemene waarden uit de Wgv of dat daarvoor (in sommige gebieden) een afwijkend beschermingsniveau nodig is?
        
De bevindingen uit de gebiedsvisie worden vertaald naar de geurverordening. In de geurverordening wordt voor (een deel van) de gemeente een afwijkende geurnorm of 'vaste afstand' vastgesteld. De geurverordening wordt uiteindelijk door de gemeenteraad vastgesteld.

Antea Group heeft voor diverse gemeenten een gebiedsvisie en vervolgens een geurverordening opgesteld. Hierbij is ons uitgangspunt iedere keer dat wij maatwerk leveren per gemeente en dat wij samen met de gemeente de uitgangssituatie en de te behalen doelen bepalen.

Hieronder volgt een kleine greep van opdrachtgevers waarvoor wij een gebiedsvisie en geurverordening hebben opgesteld:
gemeente Staphorst, gemeente De Wolden, gemeente Almelo, Gemeente Hof van Twente, gemeente Rijssen-Holten, gemeente Ede.