Stikstofdepositie

Stikstofdepositie

De aandacht voor het in beeld brengen van de gevolgen van plannen op de stikstofdepositie in de Natura 2000-gebieden wordt steeds groter. Het aspect stikstofdepositie is betrekkelijk nieuw, het regionale en lokale beleid kan per bevoegd gezag verschillen, er zijn geen duidelijke rekenregels en de huidige stikstofniveaus in Nederland zijn relatief hoog. Dit leidt ertoe dat het verkrijgen van een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 voor elk project als een nieuwe uitdaging wordt gezien.

Antea Group is de afgelopen jaren nauw betrokken geweest bij de uitvoering van stikstofdepositie-onderzoeken en de daarbij behorende processen. Hierdoor beschikken meerdere adviseurs over ruime kennis ten aanzien van het rekenen aan stikstofdepositie, het standpunt van diverse bevoegd gezagen en het actuele beleid inclusief bijbehorende jurisprudentie. Gezien de grote verscheidenheid aan bronnen, procedures en standpunten wordt voor elk afzonderlijk project getracht een op maat gesneden onderzoek uit te voeren inclusief een ecologische beoordeling en eventueel te nemen mitigerende maatregelen.

Antea Group heeft in de afgelopen jaren meerdere onderzoeken uitgevoerd waarbij de gevolgen op de stikstofdepositie zijn berekend, in beeld zijn gebracht en zijn beoordeeld. Het gaat daarbij onder andere om de rijkswegen A74 (Venlo), A4 (Dinteloord - Bergen op Zoom) en N18, de regionale projecten Traverse Dieren en N69 en diverse bedrijventerreinen verspreid over het land. Daarnaast zijn recent enkele onderzoeken uitgevoerd voor (middel)grote bedrijven in het havengebied van Rotterdam en in Zeeland (nabij Vlissingen en Terneuzen).

Meer informatie:
Richard Hemmen
Projectmanager
Telefoon: (0162) 48 72 33
Mobiel: (06) 23 36 62 49
E-mail: richard.hemmen@anteagroup.com