Gezondheidskundige risicobeoordelingen

Gezondheidskundige risicobeoordelingen

Wat doe je wanneer je als werkgever er te laat achter komt dat werknemers in een mogelijk ongezonde omgeving werken of hebben gewerkt? Verontreinigingen komen soms pas na jaren aan het licht. Antea Group geeft antwoord op uw gezondheidsvragen, zowel over blootstelling in het heden als in het verleden of in de toekomst.

Een voorbeeld: er wordt al jaren gewerkt op een locatie die achteraf verontreinigd blijkt te zijn. Of vervuiling van grond of bagger komt pas aan het licht nadat het werk is verricht. In zulke gevallen worden medewerkers en gebruikers mogelijk al jaren onbewust blootgesteld aan schadelijke stoffen en dampen. Wat betekent dit voor uw werknemers en klanten? Is er sprake van schadelijke en mogelijk langdurige gezondheidseffecten? En wat betekent dit voor de toekomst?

Complete risicobeoordeling

Dergelijke gezondheidsvragen worden beantwoord door onze toxicologen/medisch-milieukundigen. Zij zijn gespecialiseerd in de risicobeoordeling van blootstelling aan schadelijke stoffen. De complete gezondheidskundige risicobeoordeling bestaat uit:

  1. Uitwerking van een worst-case scenario,
  2. Doorrekening met relevante blootstellingsscenario’s,
  3. Toetsing aan relevante gezondheidskundige grenswaardes en een gewogen beoordeling,
  4. Conclusie en advies.

Er wordt uitgebreid gekeken naar de aard en omvang van de blootstelling en de typen gezondheidseffecten die kunnen optreden en onze experts brengen daarmee de gezondheidsrisico’s in kaart. Op basis hiervan geven zij advies rondom de arbeidsomstandigheden, PBM’s en eventuele medische keuring.

Opkomende stoffen in het milieu

Chemicaliën zijn overal aanwezig in het milieu en de mens wordt er vaak zonder het te weten aan blootgesteld. Dergelijke stoffen kunnen al jaren geleden in het milieu terecht zijn gekomen. Bijvoorbeeld door de industrie, maar nieuwe bronnen zoals drugsdumpingen, medicijnresten in drinkwater en nieuwe technologieën zoals GenX zullen in de toekomst steeds belangrijker worden. Hoe veilig zijn nieuwe stoffen waarover nog weinig bekend is? Hoe moeten we omgaan met mengsels van verschillende (gevaarlijke) stoffen?

Milieukundige gezondheidsvragen

Binnen Antea Group hebben we, naast experts die gespecialiseerd zijn op verschillende onderwerpen zoals microplastics en PFAS, ook toxicologen in dienst die gezondheidseffecten in kaart kunnen brengen. Door onze expertise zowel in de breedte als in de diepte zijn wij in staat een zeer breed scala aan milieukundige gezondheidsvragen te beantwoorden.