omgevingsvergunning omgevingswet wabo milieu bouw

Omgevingsvergunning in de Omgevingswet

De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2021 in werking. De Omgevingswet bundelt en moderniseert in één wet alle wetten voor de leefomgeving. Een van de instrumenten in de nieuwe wet is de omgevingsvergunning. Belangrijke vraag hierbij is wat het gevolg is van de invoering van de Omgevingswet en specifiek de omgevingsvergunning voor uw bedrijf of overheidsorganisatie.

Projectteam omgevingsvergunning

Om ons zelf en onze opdrachtgevers zo optimaal voor te bereiden is een projectteam omgevingsvergunning samengesteld. Dit team houdt zich bezig met het adviseren van zowel overheden als bedrijven op dit gebied.

Voor bedrijven is het van belang goed te weten welke kansen maar ook welke bedreigingen de Omgevingswet heeft op de milieugebruiksruimte, bestaande rechten en eventuele uitbreidingsmogelijkheden. Maar ook ten aanzien van de (nieuwe) afwegingsmogelijkheden vanuit de lokale overheden.

Overheden zullen voorbereid moeten zijn op het integraal beoordelen van aanvragen en de samenwerking met andere overheden. Maar ook op de versnelling van procedures en het gebruik van nieuwe formats.

Voor welke bestaande instrumenten komt de omgevingsvergunning in de plaats?

De omgevingsvergunning uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bracht al veel vergunningen in de leefomgeving samen. De omgevingsvergunning in de Omgevingswet integreert en harmoniseert de vergunningverlening voor bestaande vergunningplichtige activiteiten uit de domeinen:

 • Bouw
 • Milieu
 • Cultureel erfgoed
 • Ruimtelijke ordening
 • De watervergunning uit de Waterwet
 • De ontgrondingenvergunning uit de Ontgrondingenwet
 • De vergunningen of ontheffingen op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken
 • De Spoorwegwet
 • De Wet lokaal spoor
 • De Wet luchtvaart
 • De vergunning voor archeologische rijksmonumenten uit de Monumentenwet 1988.

Ook vergunningen rond beschermde gebieden en dier- en plantsoorten en een aantal vergunningstelsels uit lokale verordeningen zullen worden toegevoegd. De Omgevingswet introduceert geen andere of nieuwe vergunningsplichtige activiteiten.

Impact beoordelen

Antea Group helpt bedrijven en overheden graag om de impact van de Omgevingswet op vergunningaanvragen en vergunningverlening te beoordelen. Wat is nu echt nieuw als het gaat om de omgevingsvergunning? Wat blijft het zelfde? En waar moet ik nu al op voorbereid zijn? We gaan graag het gesprek hierover aan!

Neem contact op met: