Wegen

Wegen

Beter én sneller in wegenprojecten

De ontwikkeling, verbetering en het beheer van weginfrastructuur kent grote uitdagingen. In deze dynamische omgeving fungeren de ingenieurs en adviseurs van Antea Group als 'linking pin' tussen techniek, inhoud en proces. Wij dragen daarbij onze visie op de robuuste weg gepassioneerd uit. Dit doen wij vanaf de eerste planvorming tot en met het organiseren van de uitvoering.

Businesslijnen:

Veelzijdige infrakennis

Antea Group ondersteunt en ontzorgt publieke en private partijen al vele decennia bij de ontwikkeling en het beheer van weginfrastructuur. We ontwerpen en berekenen, onderzoeken en organiseren, realiseren en beheren, maar brengen ook kennis in op het gebied van contractvorming, vergunningen en projectmanagement.

Thuis in techniek

Overheid of realiserende partij: u beweegt zich in een markt waar specialistische technische kennis steeds schaarser wordt. Technische kennis is cruciaal bij het opstellen, uitvoeren en toetsen van contracten. Voor bouwende partijen is de inbreng van de technische know how juist doorslaggevend bij de gunning van een werk. Antea Group is expert op het gebied van:

  • Ontwerp- en procesleiding
  • Ontwerp: van schetsontwerp tot uitvoeringsontwerp
  • 3D-ontwerptechnieken
  • BIM-toepassingen
  • Geotechnisch ontwerp
  • Verhardingsexpertise
  • Kosten- en waardendeskundigheid

Partner voor overheden

De overheid zet de komende jaren vaart achter enkele belangrijke wegenprojecten. Een opgave die een flinke wissel trekt op overheidsorganisaties. Antea Group biedt de technische know how en brengt daarbij actuele kennis van contractering, ruimtelijke ordening, milieu en realisatie in, zodat een technisch optimaal wegonterp ontstaat. Van MER-studie tot inpassingsplan, van tracénota tot aanbesteding.

Partner voor private partijen

Bouwende partijen krijgen meer ontwerpverantwoordelijkheid. De inbreng van specialistische kennis, de toepassing van nieuwe technieken en ervaring met ontwerp en uitvoering zijn in de tenderfase van doorslaggevend belang. Antea Group ondersteunt bouwende partijen om met een winnend aanbiedingsontwerp te komen. Ook na de gunning maken bouwende partijen gebruik van onze kennis en expertise voor de verdere uitwerking naar DO en UO.

Ontwikkelen met oog voor omgeving

Nieuwe infrastructuur biedt kansen aan wonen, werken, natuur en leisure. Een ontwerp moet vanuit dit oogpunt robuust én maatschappelijk verantwoord zijn. Dit betekent in een vroeg stadium nadenken over meervoudig ruimtegebruik, mitigerende maatregelen voor natuur en over een omgeving die actief meedenkt bij de planvorming. Van interactieve ontwerpsessies tot heldere projectcommunicatie: Antea Group koppelt inhoud, proces en techniek. 

Lifecycle en assetmanagement van de robuuste weg

Wie infrastructuur optimaal laat renderen, verkleint risico's, wint aan kwaliteit en kan meer doen met minder budget. Niet voor niets dat lifecycle een belangrijk aspect is in onze robuuste ontwerpen. We kijken naar betrouwbaarheid, beschikhaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid van wegen. Voor bestaande infrastructuur voeren we inspecties uit, stellen onderhoudsplannen op, calculeren kosten, organiseren de uitvoering en monitoren prestaties.