Cost- en Value-Engineering

Cost- en Value-Engineering

Hoe met Cost- en Value-Engineering uw projecten wél door kunnen gaan

‘Bouwprojecten vallen altijd duurder uit.’ ‘Wat is het maatschappelijk rendement van onze investeringen?’’ Nu is het goedkoop, maar na twee jaar begint het pas met het onderhoud.’ ‘Is goedkoop geen duurkoop?’

Businesslijnen:

Cost & Value Engineering ondersteunt bij de bepaling van de (financiële) gevolgen van de beslissingen. Bij Antea Group leveren wij verschillende Cost en Value Engineering producten.

Value Engineering

Bij Value Engineering analyseren we integraal de functies van een product, met als doel de waarde te verhogen. In een Value Engineering sessie komen alle stakeholders in een relatief vroeg stadium bijeen om hun belangen te behartigen en maken ze gezamenlijk een vertaalslag van belangen naar ideeën. Dit vergroot de waarde en versoepelt het proces. Dit hebben we onder andere gedaan voor de brug bij Muiden. Waarbij we een vertraging van meer dan een jaar hebben goedgemaakt.

Financial Engineering

Antea Group maakt vele ramingen voor werken van enkele duizenden euro’s tot miljarden. Binnen Cost & Value Engineering vertalen we deze specialistische ramingen naar heldere beslisinformatie. Dit doen we voor wegen als de A27 tot en met grote gebiedsontwikkelingen, van Oost-Friesland tot Panama.

DuboCalc

DuboCalc berekent alle effecten van het materiaal- en energieverbruik van wieg tot graf, ofwel van winning tot aan de sloop- en hergebruikfase. Als resultaat worden de effecten uitgedrukt in euro’s, de Milieukostenindicator (MKI). In de berekening worden daarbij alle relevante milieueffecten gedurende de totale levensloop meegenomen. 

MKBA

Voor een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) worden alle voor- en nadelen op een rij gezet, zo concreet mogelijk gemaakt en zoveel mogelijk in geld uitgedrukt. Zo kunnen bestuurders een zo objectief mogelijk besluit nemen over verschillende varianten van een project en dit besluit beter uitleggen aan anderen. 

LCC

Life Cycle Costing (LCC)  is een methodiek voor het in kaart brengen van de financiële kosten en baten van een product of dienst. Bij een LCC worden  investeringskosten, beheers- en onderhoudskosten vervangingskosten voor varianten onderling vergeleken.