Lectoraat Bodem en Ondergrond

Lectoraat Bodem en Ondergrond

Ondergrond 3.0: Inspirerend, digitaal en adaptief

Naast zijn functie als senior-adviseur management van ruimte en infrastructuur binnen Antea Group is Geert Roovers als lector Bodem en Ondergrond verbonden aan de Saxion Hogeschool in Deventer. Hier onderzoekt hij de maatschappelijke opgaven voor de ondergrond en de uitdagingen die daaruit volgen.

Onder de noemer ‘Ondergrond 3.0: inspirerend, digitaal en adaptief’ werkt het lectoraat via drie onderzoekslijnen aan praktische methoden en werkwijzen die het werkveld verder moeten brengen:

  1. Sturen en plannen
  2. Ontwikkelen en ontwerpen
  3. Gebruik van modern informatie- en kennismanagement daarbij

Het lectoraat focust op bodemdaling, de bijdrage van ondergrond aan de energietransitie en de bijdrage van de ondergrond in verstedelijking. Hierbij spelen studenten – uiteraard - een belangrijke rol en werkt Geert Roovers aan onderzoeksconsortia met bedrijven, overheden en kennisinstellingen. De resultaten van het onderzoek moeten zowel landen in het werkveld als in het onderwijs.

Het belang van de ondergrond

Het belang van de ondergrond wordt steeds groter. Van klimaatadaptie en –mitigatie tot waterberging en –afvoer en het tegengaan van hittestress. Ook kan de ondergrond een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Niet alleen om delfstoffen, zoals schaliegas, te winnen, maar juist als medium waarin geothermie en warmte-koudeopslagsystemen te vinden zijn. Ook neemt de ruimtedruk in de komende drie tot vier decennia wereldwijd toe.

Bevolkingsgroei, de trek naar de stad, welvaart en milieubewustzijn; de ondergrond biedt voor verstedelijkingsvragen extra ruimte, omgevingskwaliteit en leefkwaliteit. Ondergronds bouwen wordt daarnaast door allerlei technologische ontwikkelingen steeds beter mogelijk. En tenslotte, en zeer relevant: de toenemende digitalisering vraagt om steeds meer en betere glasvezelnetwerken. Dit vraagt weer om extra en dure ingrepen. Netwerken die vooral ondergronds hun plek krijgen. De Europese digitale agenda kent daarin een grote ambitie.