Omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement

Ruimtelijke ontwikkelingen hebben grote invloed op de omgeving en omgekeerd. Bij complexe projecten kan die wisselwerking leiden tot knelpunten en vertragingen. Hoe houdt u als overheid of aannemer ondanks ingewikkelde procedures, wet- en regelgeving toch vaart in ontwikkelingen en zorgt u voor voldoende draagvlak?

De omgevingsmanagers van Antea Group zetten graag hun deskundigheid in om dit alles te beheersen.

Omgevingsmanagement: managen van projecten

Omgevingsmanagement gaat om het managen van projecten zodat ze binnen tijd en budget gerealiseerd kunnen worden waarbij stakeholders op een effectieve manier betrokken worden; van strategie tot uitvoering.

In de planvormingfase en verkenningsfase van ruimtelijke projecten gaat het om het op het juiste moment en op de juiste manier betrekken van stakeholders en het verbinden van hun belangen om procedurele knelpunten en vertragingen in een vroeg stadium te voorkomen en het draagvlak voor proces en resultaat zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast gaat omgevingsmanagement in op het tijdig aanvragen van de juiste vergunningen, de afstemming met kabel- en leidingbeheerders, het helder voor ogen hebben welke procedures doorlopen dienen te worden, welk tijdspad daarbij hoort en op welke momenten de omgeving het beste geïnformeerd kan worden.

De omgevingsmanagers en omgevingsadviseurs van Antea Group spreken de taal van bestuurders en politici, van aannemers, omwonenden, bevoegd gezag en andere belanghebbenden. Zij hebben de expertise in huis om u te helpen op het gebied van:

  • Stakeholders en participatie
  • Procedure- en vergunningenmanagement
  • Contractvoorbereiding
  • De Omgevingsapp
  • Begeleiding uitvoering

Stakeholders en participatie

Betrokkenheid van stakeholders is essentieel voor de ontwikkeling van een gedragen projectresultaat. Zij hebben steeds vaker directe invloed op projecten. Het vroegtijdig betrekken van de stakeholders kan een extra impuls vormen voor de kwaliteit van het project en versnellingskansen creëren. Wij helpen graag bij het ontwikkelen van een passende omgevingsstrategie en hebben tal van mogelijkheden en middelen in huis voor participatie en het betrekken van stakeholders.

Vergunningen en procedures

Vergunningen, tracébesluiten, grondverwerving en mer-rapportages; voordat de schop de grond in kan, moet een intensief traject van complexe procedures worden doorlopen. Een goede voorbereiding is hierbij het halve werk. In de Quickscan procedures en vergunningen brengen wij in een vroeg stadium in beeld welke procedures noodzakelijk zijn om een project te realiseren. Op het gebied van de Natuurbeschermingswet voeren we in dit kader ook een Voortoets uit om te kunnen beoordelen in hoeverre negatieve effecten op Natura 2000 een rol spelen als gevolg van een ruimtelijke ingreep.

Een uitgebreide vergunningenanalyse is een belangrijke component in deze Quick scan. In deze analyse gaan we met het bevoegd gezag om tafel om helder in beeld te krijgen welke vergunningen noodzakelijk zijn. Dit levert een duidelijk risicoprofiel op rondom het vergunningendossier. Daarnaast stemmen we de doorlooptijden af zodat duidelijk is dat het moment 'start uitvoering' haalbaar is.

Nadat duidelijkheid is verkregen omtrent de noodzakelijke vergunningen en procedures worden de vergunningen aangevraagd. Het kan hierbij gaan om onder meer de watervergunning, de omgevingsvergunning (Wabo), ontgrondingenwetvergunning en een flora- en faunawetontheffing.

Contract- en uitvoeringsfase

In de contractfase komt onze kennis van contractvormen en omgevingsmanagement samen. Met stakeholders gemaakte afspraken worden geborgd, procedurele voorwaarden worden vastgelegd en het contract wordt opgesteld. Via onze LEREND-methode helpen we u graag om dit ook zelf in de vingers te krijgen.
Tijdens de uitvoering richten we met communicatiedeskundigen en omgevingsadviseurs de realisatiefase in op het minimaliseren van hinder voor gebruikers en omwonenden. Verkeersmanagement, afstemming met hulpdiensten, informatievoorziening naar de omgeving en het nakomen van gemaakt afspraken met stakeholders zijn hierbij allemaal van belang.

Downloads: