Warmte/koude-opslag (WKO)

WKO wordt vooral in de woning- en utiliteitsbouw toegepast, zowel in de vorm van open als gesloten systemen. Vanaf 1 juli 2013 treedt het Besluit bodemenergiesystemen in werking en dit heeft gevolgen voor vergunningverlenende overheden en initiatiefnemers. Gemeenten worden namelijk bevoegd gezag voor de plaatsing van gesloten WKO-systemen.

Dit impliceert onder meer dat de gemeenten de systemen moeten registreren en nadere eisen kunnen stellen om interferentie tussen systemen te voorkomen. Initiatiefnemers moeten vaker melden dan voorheen, maar tegelijkertijd wordt de procedure voor vergunningverlening van open systemen korter. 

Op verschillende locaties in Nederland worden open WKO-systemen voor de beheersing en sanering van grondwaterverontreinigingen gebruikt. Dit kan de rendementen van de WKO-installatie en de grondwatersanering sterk vergroten.

Dienstverlening van Antea Group
Antea Group biedt een integraal pakket van dienstverlening in de gehele keten van ontwerp tot realisatie en beheer. Wat we bedenken kunnen we ook zelf maken en beheren.

Dienstverlening voor overheden
Antea Group ondersteunt gemeenten bij de implementatie van het Besluit bodemenergiesystemen c.q. het maken van masterplannen ter voorkoming van interferentie tussen de verschillende systemen en ter stimulering van de kansen voor de combinatie van WKO met grondwatersanering.

Antea Group kijkt breder dan bodemenergie. Vaak is bodemenergie slechts één van de mogelijkheden om gemeentelijke of regionale energieambities te realiseren. Antea Group is de opsteller van verschillende lokale verduurzaamheidsvisies en energieontwerpen. Hieraan nemen lokale partijen deel die uiteindelijk trekker worden van lokale energieprojecten.

Lees meer over onze dienstverlening voor overheden.

Dienstverlening voor private partijen
Voor initiatiefnemers heeft Antea Group een zeer breed dienstenpakket. Lees meer over onze dienstverlening voor private partijen.