Dienstverlening voor overheden

Antea Group Ondergrondscan

Antea Group ondersteunt overheden bij het maken van keuzes in de ondergrond en het vertalen daarvan in ruimtelijke planvormen. Dit doen we zowel voor provincies als gemeenten. Voor de provincie Limburg bijvoorbeeld integreren we ondergrondthema's in het provinciale omgevingsplan.

Voor gemeenten inventariseren we aan de hand van de lagenbenadering welke kansen, opgaven en bedreigingen de ondergrond biedt. In de gebieden met overlappende ondergrondbelangen - waar sturing is gewenst - bepalen we de rol van de gemeente en welke instrumenten zij tot haar beschikking heeft. Op basis van de inhoudelijke problematiek bepalen zo samen met medewerkers van de gemeente aan welk instrumentarium behoefte bestaat. Dit kan een visie op de ondergrond zijn, maar ook beter gebruik van bestaande instrumenten.

Uiteindelijk monden onze werkzaamheden uit in een inventarisatiedocument, een grondwaterbeheerplan, een masterplan of een visie die de gemeente desgewenst kan verankeren in een structuurvisie, een gemeentelijk rioleringsplan of een beleidsdocument.

Start met de Antea Group Ondergrondscan!
De Antea Group Ondergrondscan is een bondige en toegankelijke analyse, die u kunt gebruiken in uw beeld- en strategievorming over de rol van de gemeente in de ondergrond. Lees verder -->