Gemeentelijke visie op de ondergrond

Ingenieursbureau Antea Group heeft in de gemeenten Waalwijk en Capelle a/d IJssel pilots uitgevoerd naar de inhoud en opzet van een gemeentelijke visie op de ondergrond. We kozen voor een praktische en pragmatische insteek, specifiek gericht op die ondergrondaspecten die voor de betreffende gemeente van belang zijn. Met welke ondergrondpotenties moet, wil en kan de gemeente wat mee? 

In de pilots zijn aan de hand van de lagenbenadering de kansen, opgaven en bedreigingen geïnventariseerd die zich in de ondergrond voordoen. Vervolgens zijn gebieden met overlappende belangen gedefinieerd en is voor de relevante aspecten bepaald wat de rol van de gemeente moet zijn en welke instrumenten zij tot haar beschikking heeft. Op basis van de inhoudelijke problematiek is bepaald aan welk instrumentarium behoefte bestaat. Dit kan een visie op de ondergrond zijn, maar ook beter gebruik van bestaande instrumenten.

De pilot bestond uit de volgende stappen:

  1. Startgesprek met beleidsmedewerkers Ruimtelijke Ordening en Bodem/Ondergrond/Milieu
  2. Inventarisatie kansen en beperkingen van de ondergrond;
  3. Inventarisatie structuur en opbouw gemeente (laadvermogen/maatgevende kenmerken);
  4. Workshop met beleidsmedewerkers over mogelijkheden en kansen;
  5. Uitwerking inventarisatie (als basis voor verdere uitwerking), bestaande uit: een overzicht van kansrijke ontwikkelingen en potentiële locaties hiervoor (visie) en gemeentelijke rollen en bijbehorende instrumenten;
  6. Evaluatie van geleerde lessen en vervolg.

Met de pilot ontstond in een kort en interactief proces een scherp en gedragen beeld van de kansen en opgaven in de ondergrond, waardoor gericht beleid kan worden ontwikkeld. In Waalwijk wordt het resultaat van de pilot in de gemeentelijke structuurvisie geïntegreerd. In Capelle a/d IJssel vormt het de basis voor een uitvoeringsplan.

Start met Verkenningsessie Ondergrond
Wilt u ook weten welke mogelijkheden en beperkingen de ondergrond voor uw gemeente biedt? In de Verkenningssessie Ondergrond onderzoekt u samen met één van onze ondergrondspecialisten mogelijkheden en belemmeringen. Dit doen wij onder meer aan de hand van actuele casussen. De Verkenningssessie is een ideaal startpunt om de mogelijkheden en risico's van de ondergrond binnen uw organisatie in kaart te brengen. Deze eerste stap in de beleidslevenscyclus biedt tevens kansen om betrokkenen te mobiliseren en te activeren.