Visie op de integratie van boven- en ondergrondse gebiedsontwikkeling

We kunnen nog veel leren van bovengrondse gebiedsontwikkeling. Duurzame oplossingen bereik je door in je gebiedsvisies functies en projecten slim te combineren. Maar er is meer nodig. Een optimaal resultaat wordt alleen bereikt wanneer stakeholders ermee verbonden zijn. Daarnaast levert inbreng van omgeving en belanghebbenden ook nieuwe inzichten en oplossingsrichtingen op.

Co-creatie
Dit vraagt om interactieve betrokkenheid, co-creatie. Niet alleen luisteren, maar er ook iets mee doen. Onze methodes en strategieën richten zich op het verbinden van belangen en het organiseren van samenwerking.

Balans
Antea Group zoekt naar balans tussen snelheid waarmee besluiten moeten worden genomen ('versnellen') en gegevens die daarvoor nodig zijn ('verdiepen'). Wanneer inhoudelijke keuzes te snel worden gemaakt of bestuurlijke besluiten te snel worden genomen, bestaat het risico dat cruciale informatie over het hoofd wordt gezien. Keerzijde is dat wanneer te lang wordt gedaan over het verzamelen van gegevens, er geen besluiten worden genomen en er ook geen voortgang wordt geboekt.

Duurzame compromissen
Een andere balans die we zoeken, is die tussen de visie(s) van de betrokken overheden en de verbinding die nodig is om met belanghebbenden te komen tot een gedragen ontwerp. De technisch beste oplossing is immers niet altijd de meest gewenste oplossing. Wanneer initiatiefnemers teveel op hun eigen visie varen, is de kans groot dat belanghebbenden bezwaar zullen maken tegen de plannen voor gebiedsgericht grondwaterbeheer. Gevolg: een lange juridische strijd, met ongewisse uitkomsten, verlies van draagvlak en een deuk in het vertrouwen tussen overheid en belanghebbenden. Te veel zoeken naar verbinding kan echter weer leiden tot weinig duurzame compromissen.

Wat leren we van de bovengrond?
Bovengronds wordt al langer intensief samengewerkt in ruimtelijke projecten. Antea Group is bij vele aansprekende projecten betrokken en hierdoor hebben we veel kennis vanbovengrondse gebiedsontwikkeling. Deze kennis is ook zeer goed toepasbaar bij projecten in de ondergrond. 

Op dit moment is een trend gaande waarbij overheden afslanken en de markt een grotere verantwoordelijkheid krijgt. Werd het bedrijfsleven in het verleden vooral gevraagd om concrete delen van projecten voor te bereiden en uit te voeren, tegenwoordig wordt ook de regie in het planproces aan de markt uitbesteed.

De overheid stuurt vooral nog op prestatie, projectbeheersing, publiekgerichtheid, besluitvorming en duurzaamheid. De markt regelt de rest. Althans, dat veronderstellen we. Maar is dat ook zo? Hoeveel verantwoordelijkheid kan de markt eigenlijk aan? En hoe ver kan de overheid de teugels laten vieren? Verliest de overheid op de duur niet de kennis die nodig is om te kunnen beoordelen of geleverd is wat gevraagd wordt? Vragen die naar ons idee ook relevant zijn voor projecten in de ondergrond en volwaardige aandacht verdienen bij de transformatie van het bodembeleid.

Contact
Johan van de Heijning
E-mail: 
johan.vandeheijning@anteagroup.com
Telefoon: 06 - 53 35 91 86