Start met Antea Group Ondergrondscan

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Economische Zaken bereiden een structuurvisie voor de ondergrond voor. In dat kader wil het ministerie graag van gemeenten horen wat voor de gemeente van belang is voor de ondergrond. Maar hoe bepaalt u wat uw gemeente met de ondergrond wil? De ondergrond biedt veel kansen. Met name op plaatsen waar we meerdere kansen willen benutten en waar meerdere partijen belangen hebben, bijvoorbeeld op ontwikkelingslocaties ontstaat drukte in de ondergrond.

De vraag is dan welk belang voorrang krijgt, ofwel wie komt van rechts? En wat is de rol van de gemeente in dit geheel en hoe kunt u de ondergrond inbedden in uw ruimtelijk planvormingsproces?

De Taskforce Ondergrond van Ingenieursbureau Antea Group B.V. heeft een Antea Group Ondergrondscan ontwikkeld, waarmee u voor een beperkt bedrag deze vragen snel en helder kunt beantwoorden. Met een aantal sleutelpersonen binnen en buiten uw gemeente, nemen wij de volgende stappen:

  1. Startgesprek met beleidsmedewerkers Ruimtelijke Ordening en Bodem/Ondergrond van uw gemeente;
  2. Workshop waarin we samen met u de relevante bodemthema's, toekomstige ontwikkelingen en de gemeentelijke organisatie  inventariseren;  
  3. Workshop met portefeuillehouders en/of beleidsmedewerkers over ambities en rol van de gemeente;
  4. Uitwerking tot een visie op hoofdlijnen , bestaande uit: een overzicht van kansrijke ontwikkelingen en potentiële locaties hiervoor (visie) en gemeentelijke rollen en bijbehorende instrumenten.

Wat levert u dat op?
Eindproduct van onze Antea Group Ondergrondscan is een bondige en toegankelijke analyse, die u kunt gebruiken in uw beeld- en strategievorming over de rol van de gemeente in de ondergrond. Daarnaast biedt onze scan:

  • Een helder vertrekpunt voor uw gesprekken met het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
  • Een onderlegger voor een gemeentelijke structuurvisie Ondergrond.
  • Inzicht in de kansen en beperkingen die de ondergrond in uw gemeente biedt;
  • Inzicht in de instrumenten en toepassing daarvan om deze kansen te benutten c.q. negatieve consequenties te vermijden.

 

Verschillende gemeenten gingen u reeds voor en zijn enthousiast over het resultaat van de Antea Group Ondergrondscan. Graag delen wij onze ervaringen ook met uw gemeente!