Ondergrondse planvormen

De toenemende drukte in de ondergrond en de bijbehorende belangen kunnen leiden tot conflictsituaties. Sturing en regie is steeds vaker gewenst. Overheden worstelen met de vraag hoe zij ruimtelijke plannen voor de ondergrond op moeten en kunnen stellen. Welke ambities heb je als overheid met de ondergrond? Wat zijn de effecten van die keuzes en welke relatie is er met de bovengrond? Waar wil en kan je sturen? Welke rol kies je daarbij en welke instrumenten zet je in?

Antea Group is betrokken bij het opstellen van ruimtelijke plannen voor de ondergrond. Daarnaast onderzoeken wij samen met twee gemeenten de beste opzet voor een visie op de ondergrond.

Pilot Visie op de Ondergrond
Antea Group heeft in de gemeenten Waalwijk en Capelle a/d IJssel pilots uitgevoerd naar de inhoud en opzet van de gemeentelijke visie op de ondergrond. We kozen voor een pragmatische insteek, specifiek gericht op die ondergrondaspecten die voor de betreffende gemeente van belang zijn. Met welke ondergrondpotenties moet, wil en kan de gemeente wat mee? 

Lees meer over onze Gemeentelijke visie op de ondergrond - Pilots gemeenten Waalwijk en Capelle a/d IJssel.

MER structuurvisie Ondergrond provincie Groningen
In opdracht van de provincie Groningen stelt Antea Group de Plan-MER op voor de Structuurvisie Ondergrond van deze provincie. Met de structuurvisie ontwikkelt de provincie een kader om vragen van het rijk, gemeenten en initiatiefnemers over ondergronds gebruik te faciliteren. Het milieueffectrapport voor de structuurvisie zal onder andere de milieuaspecten beschrijven van de verschillende ondergrondse activiteiten en de gevoeligheden van de verschillende milieucomponenten (inclusief natuur en landschap). Zo biedt de MER de milieu-informatie die gewenst is voor de besluitvorming over de structuurvisie.

Leren van bovengrondse gebiedsontwikkeling

We kunnen veel leren van bovengrondse gebieds-ontwikkeling. Duurzame oplossingen bereik je door in je gebiedsvisies functies en projecten slim te combineren. Een optimaal resultaat wordt echter alleen bereikt wanneer stakeholders ermee verbonden zijn. Daarnaast levert inbreng van omgeving en belanghebbenden ook nieuwe inzichten en oplossingsrichtingen op. 

Lees meer over onze visie op de integratie van boven- en ondergrondse gebiedsontwikkeling