Ondergrondse Infrastructuur

Ondergrondse Infrastructuur

(kabels en leidingen)

Vervoer van energie en stoffen gebeurt steeds vaker via kabel- pijpleidingsystemen. Antea Group is al vele jaren nauw betrokken bij alle facetten die tijdens plan-, ontwerp-, uitvoerings- en beheerfase van leidingen aan de orde zijn. De klanten van Antea Group zijn energietransportbedrijven (o.a. Gasunie en Tennet), oliemaatschappijen (o.a. NAM, Vermilion, TAQA en Northern Petroleum), drinkwaterleidingbedrijven (o.a. Vitens, PWN, Hydron, Oasen) en energieleveranciers (o.a. Nuon, Essent, RWE).

Tracéstudies

Voordat besloten wordt om een tracé te realiseren, worden vaak een haalbaarheidsstudie of tracéstudie uitgevoerd en een budgetbegroting opgesteld. Op basis van ons rapport kan de opdrachtgever de overweging maken om het leidingtracé wel of niet verder te engineeren.

Grondzaken en vergunningen

Bij een positief besluit dienen vele grondzaken te worden geregeld. Door onze jarenlange ervaring is Antea Group uw ideale partner voor contacten met de grondeigenaren. Qua grondzaken en vergunningen staan wij u bij met:

 • projecttoelichting en het verkrijgen van medewerking van de op het tracé aanwezige particuliere grondeigenaren
 • vestigen van zakelijk recht van opstalovereenkomsten 
 • regeling vergoedingen en schaden
 • vergunningaanvraag en administratieve afwikkeling

Cultuurtechnisch en overige onderzoeken

Antea Group brengt de bodemkundige toestand in het landelijke gebied in beeld door handboringen, bodembeschrijvingen en cultuurtechnische inventarisaties. We beschrijven nauwkeurig maatregelen tijdens de aanleg en hoe de bodem na aanleg van de leiding dient te worden hersteld.
Daarnaast dient er tijdens leidingaanleg aandacht te zijn voor:

 • hydrologisch onderzoek (o.a. bouwputbemaling)
 • cultuurtechnisch onderzoek
 • archeologisch onderzoek 
 • natuurtoets 
 • explosievenonderzoek
 • landmeetkundige werkzaamheden en de uitwerking hiervan in Autocad of Microstation
 • vervaardigen van kaartmateriaal
 • opstellen bestek of contractdocument
 • milieueffectrapportage beoordelingstoets of MER-rapportage bij zeer omvangrijke projecten 
 • monitoringsplannen die de invloed van de bemalingen op de omgeving beschrijven (opbrengstdervingen landbouw, zakkingen, invloed op omliggende natuurgebieden)
 • deformatiemetingen en vooropnamen gebouwen
 • historisch onderzoek en milieukundig bodemonderzoek bij het aantreffen van grond- en grondwaterverontreinigingen

Leidingengineering

Onze eigen specialisten voeren leidingberekeningen uit en grondmechanische gegevens worden geïnterpreteerd voor geotechnisch advies:

 • sonderingen en diepe (puls)boringen
 • grondmechanisch laboratoriumonderzoek
 • muddrukken en trekkrachten met o.a. Mdrill
 • PLE-berekeningen voor leidingtechnische eigenschappen van complete leidingsystemen
 • materiaalkeuze en wanddiktebepaling

Procurement

In overleg met u selecteren wij geschikte pijpleidingaannemers/ boorbedrijven en het te gebruiken leidingmateriaal.

Uitvoeringsfase van de leidingaanleg

Voornoemde onderzoeken en rapporten zijn de basis voor het contractdocument/bestek dat directie en aannemer in de uitvoeringsfase hanteren. Antea Group kan de directie van het werk voeren of begeleiden en specialisten leveren om de werkzaamheden op bepaalde onderdelen te toetsen:

 • cultuurtechnisch begeleider
 • medewerker grondzaken
 • geotechnisch specialist
 • leiding specialist
 • ecoloog
 • archeoloog
 • directievoerder