Voorbeelden van realtime monitoren met OWMonit

Voorbeelden van realtime monitoren met OWMonit

Monitoren van grondwaterverontreinigingen

Verandering in grondwaterstand kan leiden tot verdere verspreiding van een grondwaterverontreiniging. Daarom is dit systeem uitermate geschikt om in te zetten op zowel kort- als langlopende milieukundige grondwatermonitoringen.

Ook wanneer bij werkzaamheden nabij een grondwaterverontreiniging de grondwaterstand tijdelijk verlaagd wordt, kunnen met OWMonit de effecten op de verontreinigingspluim meteen inzichtelijk gemaakt worden.

Monitoren van bronbemalingen
Bij bouw- en rioolwerkzaamheden wordt vaak de grondwaterstand tijdelijk verlaagd. Hierdoor kan schade ontstaan in de directe omgeving door verzakking van gebouwen en verdroging van beplantingen. Vergunningverlenende instanties stellen daarom eisen aan de maximale drooglegging. Met OWMonit© kan realtime de grondwaterstandsverlaging worden gemonitord.

Ook het omgekeerde geldt. Indien een minimale drooglegging noodzakelijk is om werkzaamheden uit te kunnen voeren en schade aan de nieuwbouw te voorkomen, is realtime inzicht in de grondwaterstand noodzakelijk. Indien door storing de bronnering uitvalt, wordt middels het alarmsysteem direct een email of SMS gestuurd. Direct handelen op de ontstane situatie is hierdoor mogelijk.

Monitoren bij grondwater gerelateerd peilbeheer
Binnen tal van water- en hoogheemraadschappen vindt omschakeling plaats van het traditionele peilbeheer naar integraal waterbeheer. Hierbij wordt het oppervlaktewaterpeil gestuurd aan de hand van de gemeten en gewenste grondwaterstanden. OWMonit© maakt het mogelijk dagelijks het peilbeheer af te stemmen op de grondwaterstanden.

Monitoren civieltechnische trillingen
Voorbijrijdende auto’s en treinen, maar ook tril- en heiwerkzaamheden veroorzaken trillingen in de bodem. Dit kan hinder en schade aan fundamenten, vloeren en muren van gebouwen veroorzaken. OWMonit© brengt trillingen en zettings-verschijnselen in kaart. Op basis van deze data kunnen maatregelen worden genomen als het gaat om rijsnelheid, wegconstructie en belasting van de ondergrond.

Montoring windsnelheid en windrichting
Wind is een energiebron die niet altijd dezelfde hoeveelheid energie levert voor bijvoorbeeld windpompen of windturbines. De windkracht, de windrichting en de duur variëren. Het is niet eenvoudig om nauwkeurig te voorspellen of en hoe hard het op een bepaalde locatie waait. Met OWMonit© is het wél mogelijk om windsnelheden lokaal en nauwkeurig in kaart te brengen.

Monitoren bij warmte en koude opslag (WKO)
Warmte- en koudeopslag is een duurzame techniek om in de winter gebouwen te verwarmen en in de zomer te koelen. Het rendement van dit systeem is onder meer afhankelijk van het verschil in grondwatertemperatuur. Met OWMonit© is het nu mogelijk dagelijks de grondwatertemperaturen te volgen en zo nodig bij te sturen.