waterbodemkwaliteitskaart waterbodem onderzoek bodemkwaliteitskaart pfas

(Water)Bodemkwaliteitskaart

Het zorgwekkende PFAS houdt Nederland in zijn greep. Als deze stoffen in bodem, grond- of oppervlaktewater worden aangetroffen, heeft dit vaak grote gevolgen voor grond-, weg- en waterbouwprojecten. Tijdig en duidelijk inzicht in de (water)bodemkwaliteit van de betreffende locatie en de directe omgeving voorkomt stagnatie in planningen en kosten voor (water)bodemonderzoek. Een bodemkwaliteitskaart van de grond of waterbodem biedt het juiste perspectief om efficiënt en zonder aanvullende kosten voor bodemonderzoek grond en baggerspecie te kunnen ontgraven en/of toe te passen.

Achtergrondwaardenkaart

De PFAS-groep is niet de eerste bodemvervuilende stof waarmee we te maken krijgen. Evenals bij verontreiniging door bijvoorbeeld zware metalen begint de oplossing dan ook bij een diepgaande inventarisatie. Op basis van door een gebiedsbeheerder verzamelde data en door Antea Group ingewonnen meetgegevens uit verschillende bodemlagen, wordt de concentratie aan PFAS in het gebied bepaald en vastgelegd in een achtergrondwaardenkaart.

Vaststellen PFAS achtergrondwaarde

Een achtergrondwaardenkaart maakt inzichtelijk in welke mate de bodem is belast met specifieke (gemeten) stoffen uit de PFAS-groep. Met deze kaart kan een bevoegd gezag conform het Besluit bodemkwaliteit zelf een achtergrondwaarde vaststellen. Deze achtergrondwaarde bepaalt of en onder welke omstandigheden een partij grond of baggerspecie met PFAS binnen het gebied kan worden toegepast.

Bodemfunctie in relatie tot PFAS

Wanneer de achtergrondwaarde aan PFAS in de bodem bekend is, kan een zogeheten generieke ontgravingskaart worden opgesteld. Dit is een vorm van achtergrondwaarde binnen het Besluit bodemkwaliteit. Dit gebeurt in combinatie met een bodemfunctiekaart. In deze kaart worden de verschillende delen van het gebied in bodemfuncties ingedeeld. Het gaat hierbij om 3 hoofdfuncties; Landbouw of natuur, Wonen of Industrie. De combinatie van de bodemkwaliteit en de bodemfunctie bepalen welke kwaliteit grond mag worden toegepast in een gebied of zone. Dit noemen we de bodemkwaliteitskaart.

PFAS bodemkwaliteitskaart

De bodemkwaliteitskaart voor PFAS kan dienen als een wettig bewijsmiddel voor bepalen van de bodemkwaliteit en de toepassing van partijen grond of baggerspecie in de gemeente. Na bestuurlijke vaststelling van deze kaart is het niet altijd meer noodzakelijk om onderzoek uit te voeren naar PFAS. De bodemkwaliteitskaart vervangt in de meeste gevallen de onderzoeksplicht. Dit kan een forse besparing opleveren in onderzoekskosten. Van achtergrondwaardenkaart tot bodemkwaliteitskaart: Antea Group helpt je om grip te krijgen op het PFAS dossier.

Een aantal referentieprojecten zijn:

  • Actualiseren van de waterbodemkwaliteitskaart voor PFAS voor waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest
  • Onderzoek naar PFAS in diverse doorgangsdepots in de provincie Fryslân
  • (water-)Bodemonderzoek naar PFAS op brandblus oefenterrein
  • Herhalingsonderzoek naar PFAS in diverse watergangen en havens om de bestemming en/of verwerkingsmogelijkheden te bepalen voor diverse waterbeheerders (Port of Harlingen, Groningen Seaports, provincie Groningen, provincie Fryslân, diverse gemeenten)

PFAS advies

De PFAS-groep bestaat uit ruim zesduizend stoffen, waaronder de zeer zorgwekkende stoffen PFOS, PFOA en GenX. Binnen Antea Group hebben wij onze kennis over deze stoffen gebundeld in een PFAS-team met aanspreekpunten door heel Nederland. Zij vertellen je graag meer over onze aanpak voor het maken van een achtergrondwaardenkaart, bodem- of waterbodemkwaliteitskaart.

PFAS advies nodig?