pfas advies bodem bodemonderzoek

PFAS advies nodig?

PFAS is een stofgroep die niet alleen heel diffuus over ons land is verspreid, de manier waarop we omgaan met PFAS is net zo diffuus. Dit brengt allerlei vragen met zich mee. Voor initiatiefnemers, maar ook voor bevoegd gezag. Goed om te weten dat de bodemexperts van Antea Group PFAS advies geven over risico’s, maatregelen én oplossingen.

Het omgaan met PFAS-houdende grond blijft een complexe puzzel. Het Tijdelijk Handelingskader biedt sinds november 2019 handvatten voor de omgang met PFAS-houdende grond en baggerspecie. Maar toch zijn er door heel Nederland verschillen. Dit komt onder meer doordat overheden hun eigen beleid opstellen binnen de bandbreedte die het Tijdelijk Handelingskader biedt. Alleen al hierdoor vormt PFAS een risico op stagenering in GWW-projecten.

PFAS advies voor initiatiefnemers

Als initiatiefnemer ben je verplicht om bij grondverzet onderzoek te doen naar PFAS. Antea Group brengt verdachte locaties die van invloed zijn op het projectgebied in beeld en voert daarna gericht onderzoek uit. Op deze manier brengen we in beeld met welke risico’s je wel of geen rekening hoeft te houden. Door het gebruik van bestaande PFAS-achtergrondwaardekaarten en (water)bodemonderzoek kan uitsluitsel worden gegeven om projectrisico’s af te dekken.

Oplossingen in het voortraject

Is er inderdaad sprake van aanwezigheid van PFAS? Dan zorgen we in het voortraject voor een oplossing, waarmee je projectvertraging voorkomt en worden vooraf de risico’s voor de uitvoering in beeld gebracht. Zeker wanneer je in een project met meerdere bevoegde gezagen te maken hebt, is dit een complexe puzzel. Waar en wanneer mag je wel grond afvoeren en herschikken? En welke locaties vragen om maatwerk en aanvullende afspraken? Omdat wij lokaal PFAS-beleid in beeld hebben, komen we met een passende oplossing.

PFAS advies voor bevoegd gezag

Gemeenten, provincies en milieudiensten hebben de ruimte om gebied specifiek beleid rondom PFAS op te stellen. Het nieuwste handelingskader biedt hierin boven- en ondergrenzen. Gezamenlijk brengen we in beeld welke PFAS-bronnen in jouw gemeente of areaal spelen. Vanuit dit vertrekpunt helpen we de beleidsmakers van bevoegde gezagen om effectief en eenduidig lokaal beleid in te richten rondom PFAS.

Expert bodem, grondwater en waterbodem

Je treft in Antea Group een expert op het gebied van bodem, grondwater en waterbodem. Van onderzoek tot sanering: we opereren vanuit het perspectief van initiatiefnemers én overheden. We kennen van beide kanten de belangen kennen en weten hoe we deze kunnen verbinden. Omdat we vanuit diverse vestigingen in Nederland werken, beschikken we over diepgaande lokale bodemkennis. We volgen al sinds 2017 de ontwikkelingen rondom PFAS op de voet. Dit zie je terug in onze adviezen.

PFAS advies nodig?