Fiets fietsstimulering fietsplan onderzoek mobiliteit

Fiets

Om fietsen mogelijk te maken is goede fietsinfrastructuur essentieel. Forensen kiezen steeds vaker voor de fiets, het is een duurzaam, gezond en soms ook sneller alternatief om te reizen. Antea Group heeft grote ervaring op het gebied van tracéhaalbaarheidsstudies, verkenningen en realisatie van (snel)fietsroutes. We helpen bij alle vraagstukken over fietsparkeerbeleid en fietsstimulering.

Snelfietsroutes

Nederland is hét fietsland. Vanuit de hele wereld komt men naar ons land om te zien hoe wij met de fietser omgaan. Onze fietsinfrastructuur is van hoge kwaliteit en ons fietsnetwerk is fijnmazig. Bij deze ontwikkelingen staat Antea Group vooraan, onze kennis en ervaring op het gebied van fietsinfrastructuur is groot. >Lees meer over Snelfietsroutes

Op de volgende locaties hebben wij fietsonderzoek uitgevoerd:

Fietsprojecten fietsstimulering fietsonderzoek

Fietsparkeren

Fietsparkeren is een vraagstuk dat voor veel gemeenten speelt. Staan we fietsparkeren overal toe in onze gemeente? Willen we fietsen geclusterd geparkeerd hebben? Willen we bewaakte stallingen betaald hebben of toch gratis?

Antea Group heeft de afgelopen jaren gemeenten geholpen met het opstellen van fietsbeleid. Om de wensen van de omgeving en de gemeente in kaart te brengen hebben we workshops georganiseerd. De uitkomsten hiervan hebben als input gediend om samen met de gemeente te komen tot het fietsparkeerbeleid. Samenwerking is daarbij belangrijk! Fietsparkeerbeleid gaat iedereen aan, dus een breed gedragen beleidslijn moet altijd het doel zijn. Met onze ervaring en inzichten kunnen wij perfect helpen met het proces richting het opstellen van fietsparkeerbeleid.

Fietsstimulering

Een (snel)fietspad aanleggen betekent niet automatisch dat het gebruikt wordt. Met name voor snelfietsroutes is dit een belangrijk onderdeel van de realisatie. Vaak weten omwonenden, werkgevers en werknemers niet dat er nieuwe hoogwaardige fietsverbindingen zijn. Om het fietsgebruik te stimuleren hebben wij de afgelopen jaren verschillende projecten uitgevoerd. Dit varieert van het onderzoeken van fietspotentiegebieden, het organiseren van probeeracties tot gesprekken met werkgevers.

Wil je het fietsgebruik in jouw gemeente stimuleren? Wij helpen hier graag bij!

Fietsonderzoek

Het realiseren van fietsvoorzieningen en het stimuleren van fietsgebruik vinden wij belangrijk, maar ook het ontwikkelen van de fietskennis. Antea Group doet daarom ook regelmatig onderzoek naar technische en technologische ontwikkelingen op het gebied van de fiets. Zo hebben wij recent onderzoek gedaan naar de zichtbaarheid van verschillende soorten fietsbelijning in gebieden zonder externe verlichting.

Middels een living lab zijn daarbij 14 verschillende soorten fietspadmarkering getest. Ook kunnen we middels directheidswaarde berekeningen in beeld brengen hoe goed een locatie per fiets bereikbaar is. Deze data kunnen wij projecteren op overzichtelijke kaarten, zodat in één oogopslag duidelijk is hoe goed je locaties bereikbaar zijn.