Milieueffectrapportage

Milieueffectrapportage

Ruimtelijke opgaven kunnen een grote impact op hun omgeving hebben en staan daarom vaak in de maatschappelijke en/of politieke schijnwerpers. In veel gevallen is een milieueffectrapportage verplicht of wenselijk. M.e.r. is niet alleen geschikt om de gevolgen voor de omgeving in beeld te brengen en mee te laten wegen bij de planvorming. M.e.r. is bij uitstek een instrument om de besluitvorming te versnellen en te verbeteren. Onze m.e.r.-adviseurs ondersteunen u in het volledige traject: van de vraag of een m.e.r. überhaupt noodzakelijk is tot het schrijven en evalueren van het MER.

Het maken van strategische beleidskeuzes, de ontwikkeling van woningbouw en bedrijventerreinen, windenergie, de aanleg van wegen en hoogspanningsleidingen, uitbreiding van veehouderijen, het versterken van een dijk. Veel van deze ruimtelijke plannen zijn m.e.r.-plichtig. Antea Group is hét bureau dat op de hoogte is van actuele ins & outs omtrent m.e.r. Zo schreven wij voor het Ministerie van I&M de handleiding en handreiking m.e.r.

Het bureau dat...

Wij voeren met ons team van adviseurs circa 40 m.e.r.-projecten per jaar uit en zijn daarom het bureau dat..

  • werkt aan doelgerichte, zorgvuldige en gedragen oplossingen;
  • helpt bij een keuze voor het juiste m.e.r.-traject: van planMER, projectMER tot (vormvrije) m.e.r.-beoordeling;
  • het volledige planvormingsproces kan begeleiden: van initiatief tot realisatie;
  • bij elke m.e.r. het juiste detailniveau bepaalt;
  • alle specialistische onderzoekskennis in eigen huis heeft;
  • met behulp van de m.e.r. de omgeving goed kan betrekken in de plan- en onderzoeksproces;
  • op de hoogte is van de wetgeving en laatste jurisprudentie omtrent m.e.r., maar ook stikstofdepositie.

Kortom, m.e.r. bevat alle facetten om tot een gedragen en robuust besluit te komen.

Omgevingswet

Antea Group bereidt zich voor op de implementatie van de Omgevingswet in 2021. De Omgevingswet zal leiden tot een andere positionering van m.e.r. bij ruimtelijke opgaven. MERs dragen op innovatieve wijze bij aan de structurering van het planproces voor omgevingsvisies en omgevingsplannen. Ook is Antea Group voorbereid op de aanpassing van de Europese m.e.r.-richtlijn in 2017.

Leefomgevingsfoto

Bij het opstellen van een milieueffectrapportage wordt een grote hoeveelheid gebiedsspecifieke informatie verzameld en gebruikt. Antea Group past een dynamische leefomgevingsfoto toe om op een slimme en begrijpelijke manier informatie over alle relevante thema’s van de fysieke leefomgeving weer te geven. Dit ondersteunt een zorgvuldige afweging bij complexe gebiedsontwikkelingen en vormt de basis voor monitoring en evaluatie.