Mobiliteit

Mobiliteit

Wie leidt onze mobiliteitsbehoefte in goede banen?

Nederland is mobieler dan ooit. Dit trekt een zware wissel op infrastructuur, mens én omgeving. Filevorming, verkeersonveiligheid, geluidsoverlast en luchtverontreiniging; Allemaal uitdagingen waar we mee aan slag kunnen. Hoe leiden we onze mobiliteitsbehoefte nu en in de toekomst in goede banen en hoe kunnen we infrastructuur optimaal benutten? Antea Group geeft antwoord.

De sleutel tot duurzame mobiliteitsoplossingen ligt niet bij fysieke maatregelen alleen. Daarom leggen de mobiliteitsadviseurs van de Adviesgroep Mobiliteit van ons als allround adviesbureau de verbinding tussen disciplines zoals infrastructuur, ruimtelijke ordening, milieu, economie en psychologie. Vanuit het perspectief van de gebruiker geven wij invulling aan Duurzame Mobiliteit in het algemeen en Elektrisch Rijden in het bijzonder. Met onze kennis van mobiliteit dragen wij bij aan een bereikbaar, verkeersveiliger en leefbaar Nederland.

Bereikbaarheid

Verkeersmanagement

Verkeersmanagement houdt je in beweging! Antea Group zoekt én vindt kosteneffectieve maatregelen om de bestaande infrastructuur beter te benutten. Zowel voor publieke als private organisaties en variërend van strategisch advies tot de operationele uitwerking en evaluatie van gerealiseerd beleid. Het uitvoeren van benuttingstudies, het opstellen en evalueren van regelscenario's en het opstellen en toetsen van verkeersplannen bij werk in uitvoering zijn voorbeelden van onze kernactiviteiten. Waar mogelijk benutten we de raakvlakken met andere vakgebieden, zoals organisatieontwikkeling, infrastructuur en milieu.

Verkeersmodellen

Een verkeersmodel is de fundering voor uw (beleids)keuzes! Voor Antea Group staat bewezen effectiviteit van oplossingen voorop. Of het nu gaat om de oplossing voor strategische vraagstukken op de lange, of operationele problemen op de korte termijn. Antea Group verstaat de techniek van toepassen van statische en dynamische verkeersmodellering en het naar de praktijk doorvertalen van resultaten. Transparantie en maatwerk zijn hierbij onze kernwoorden. Waarbij uiteindelijk de adviseur het verschil maakt, niet het softwarepakket. Antea Group legt hiermee de basis voor uw weloverwogen (beleids)keuzes.

Verkeersveiligheid

Elk verkeersslachtoffer is er één te veel. De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte herbergt daarom ambitieuze doelen voor 2020. Uiteraard is daarvoor een veilige infrastructuur belangrijk, maar zeker ook aandacht voor handhaving, voorlichting en educatie. Dit sluit aan bij de concrete aangrijpingspunten die de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid biedt met onder andere de doelgroepbenadering van fietsers, ouderen en jonge beginnende bestuurders. Hoe vertaalt u het landelijke beleid naar uw eigen beleid en zet u dit uiteindelijk om in daden? Samen met u brengen wij in beeld wat voor u de juiste ingang is om de verkeersveiligheid verder te verbeteren. Antea Group bekijkt de situatie én de weggebruiker vanuit fysiek, sociaal en gedragskundig oogpunt. Een veilige weg is daarbij voor ons net zo vanzelfsprekend als een aansprekende campagne, een doordacht handhavingsplan of een gedragsbeinvloedende beloning. Om speerpunten te bepalen en effecten te kunnen meten hebben wij alternatieven voor de huidige mindere kwaliteit van de ongevallenregistratie.

Integrale en duurzame mobiliteitsprojecten

Gekoppeld aan onze kernactiviteiten op het gebied van Bereikbaarheid en Veiligheid adviseren wij publieke en private partijen op het gebied van effecten- en variantenstudies, ruimtelijke productie en attractie, parkeren, fietsen en elektrisch vervoer. Fietsen is hot! Nederland telt meer fietsen dan inwoners en internationaal gezien is Nederland één van de toonaangevende landen op gebied van fietsbeleid en -infrastructuur. Met goede fietsverbindingen en voorzieningen maken we het fietsgebruik aantrekkelijk. Antea Group is uw partner om de fiets ruim baan te geven, van de eerste lijn zetten op de kaart naar het doorknippen van het lintje bij opening van een nieuwe fietsverbinding.

Downloads: