Ruimtelijke plannen

Ruimtelijke plannen

Vanuit de Wet ruimtelijke ordening zijn overheden (Rijk, provincies en gemeenten) verplicht om ruimtelijke plannen te digitaliseren en toegankelijk te maken via het online loket www.ruimtelijkeplannen.nl. De adviseurs van Antea Group stellen voor u ruimtelijke plannen op; zoals inpassings- en bestemmingsplannen, structuurvisies en begeleiden u in planvorming en procedures.

structuurvisie

Ruimtelijke plannen hebben als doel om de ruimte in Nederland te verdelen en gebieden aan te wijzen voor bepaalde bestemmingen. In structuurvisies geven we de ambities en ontwikkelingsmogelijkheden voor de lange termijn weer. De strategische beleidskeuzes zijn veelal onderbouwd met een milieueffectrapportage waarin we de milieueffecten (op de lange termijn) hebben beoordeeld.

Bestemmingsplannen

In bestemmingsplannen maken we in één opslag duidelijk welke functies, bouwmogelijkheden en andere ruimtelijke voorwaarden gelden voor een bepaald gebied. Wij maken zowel beheergerichte bestemmingsplannen voor het stedelijk gebied (centrumplannen, woonwijken, bedrijventerreinen, etc.) als het buitengebied, als ontwikkelingsgerichte bestemmingsplannen voor nieuwe initiatieven. Denk aan een nieuwe woning, een windpark, een woonwijk, een bedrijventerrein of een weg. Doordat wij alle specialisten in eigen huis hebben, kunnen wij voor u het complete pakket van bestemmingsplan, milieueffectrapportage, exploitatieplan en milieuonderzoeken verzorgen. Antea Group staat voor plannen met kwaliteit en realiseerbaar op het juiste detailniveau met voldoende flexibiliteit om te anticiperen op nieuwe kansen in de markt.

Omgevingswet

Onze adviseurs begeleiden u in de bijbehorende (juridische) planprocedures tot en met de Raad van State. Wij volgen de wet- en regelgeving en laatste jurisprudentie op de voet en werken bovendien mee aan nieuwe wetgeving van de Omgevingswet. In het bijzonder bereiden we ons voor op de aanpak van omgevingsvisies en omgevingsplannen. Momenteel ondersteunen we diverse gemeenten in het experimenteren met omgevingsplannen met behulp van bestemmingsplannen verbrede reikwijdte.