Ruimte

Ruimte

Ruimtelijke ontwikkelingen zijn complexer dan ooit.

Ruimte is schaars, wet- en regelgeving neemt toe, belangengroepen worden mondiger en geldstromen veranderen. Toch is de realisatie van ruimtelijke plannen niet onmogelijk. Van haalbaarheidstudie tot m.e.r.-procedure, van planologie tot juridisch advies; Antea Group ondersteunt overheden, bedrijven, ontwikkelaars en particulieren.

Of het nu gaat om stadsvernieuwing, herontwikkeling van een bedrijventerrein of een complete gebiedsvisie. Succesvolle ruimtelijke planning vraagt om samenspel tussen inhoud, proces en procedures. Hierin ligt de kracht van Antea Group. Als multidisciplinair bureau brengen we deze kennis in de volle breedte bijeen.  

Aantrekkelijke en haalbare plannen

De inhoud van een plan is cruciaal voor de uitvoering. Plannen moeten logisch, praktisch en functioneel zijn. Niet alleen qua landschappelijke en stedenbouwkundige inpasbaarheid, maar ook als het gaat om marktwaarde en rendement. Onze planologen, (sociaal)geografen, verkeersdeskundigen zorgen voor haalbare plannen die voldoen aan uw ambities. 

Uw gids in wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving is onlosmakelijk verbonden met ruimtelijke ontwikkelingen. De specialisten van Antea Group zijn een betrouwbare gids in het woud van wet- en regelgeving. Daarnaast bieden we ondersteuning bij het doorlopen van m.e.r.- en bestemmingsplanprocedures. 

Samenwerking

Samenwerking vormt de basis voor een succesvol project. U hebt financiers, belangengroepen en omwonenden nodig om plannen tot uitvoering te brengen. Welke partijen heeft u nodig en hoe brengt u ze bij elkaar? Hoe zorgt u ervoor dat stakeholders de ruimte krijgen om actief mee te denken? De procesmanagers en adviseurs van Antea Group geven advies en kunnen worden ingezet als intermediair tussen opdrachtgever en omgeving.