Planvorming

Planvorming

Planvorming is complex. Bij het ontwerpen en realiseren van ruimtelijke opgaven hebben we te maken met de schaarse ruimte in Nederland, veranderende behoeften en belangen, recente klimaat- en energiebeleidsdoelstellingen én veranderende wet- en regelgeving. Antea Group biedt producten en diensten aan die u in staat stelt te anticiperen op deze ontwikkelingen.

Veranderingen in wetgeving, ruimtelijke opgaven en rollen

Eén van de actuele ontwikkelingen is de nieuwe Omgevingswet die in 2019 wordt geïmplementeerd. De nieuwe Omgevingswet gaat ruimtelijke ontwikkelingen beter en eenvoudiger maken. 2019 klinkt ver weg, maar Antea Group begeleidt opdrachtgevers nu al met het treffen van belangrijke voorbereidingen, zoals de toepassing van de Crisis- en herstelwet en het opstellen van bestemmingsplannen verbrede reikwijdte.

Recente klimaat- en energiedoelstellingen vragen ook om andere keuzes. Bijvoorbeeld, wanneer dijken worden opgehoogd tegen hoogwaterveiligheid, of wanneer windenergie worden gerealiseerd op land en zee. We moeten de bereikbaarheid blijven verbeteren met het oog op demografische ontwikkelingen, de toenemende druk op onze snelwegen, als ook de omgang met innovatieve vormen van mobiliteit. Onze vergrijzende bevolking dwingt ons na te denken over nieuwe zorglocaties. Het goed en duurzaam benutten van de schaarse ruimte vergt een integrale aanpak van stedelijke transitie: inpassing van nieuwe ontwikkelingen op de huidige leegstand van woningen en bedrijven.

Met al deze veranderde ruimtelijke opgaven wordt de rol van de overheid ook anders. De regie op het realiseren van ruimtelijke ontwikkelingen komt bij de marktpartijen om de opgaven nadrukkelijker op de vraag af te stemmen. Concepten als uitnodigingsplanologie, organische gebiedsontwikkeling en flexibel bestemmen en ladder duurzame verstedelijking zijn gemeengoed in de communicatie over en aanpak van onze ruimtelijke opgaven.

Welke oplossing biedt Antea Group?

De adviseurs van Antea Group zijn uitstekend in staat u te begeleiden bij uw ruimtelijke opgaven. Wij volgen de regelgeving en laatste jurisprudentie op de voet en werken bovendien mee aan de nieuwe wetgeving van de Omgevingswet. Antea Group begeleidt uw ruimtelijke keuzes met ruime aandacht voor: