Ruimtelijke inpassing

Ruimtelijke inpassing

Ruimte is schaars, wet- en regelgeving neemt toe, belangengroepen worden mondiger en geldstromen veranderen. Toch is de ruimtelijke inpassing van stedelijke functies niet onmogelijk. Van haalbaarheidsstudie tot MER-procedure, van planologie tot juridisch advies; Antea Group ondersteunt ontwikkelaars in de volle breedte van de ontwikkelcyclus.

Succesvolle ruimtelijke planning vraagt om samenspel tussen inhoud, proces en procedures. Hierin ligt de kracht van Antea Group. Als multidisciplinair bureau brengen we deze kennis in de volle breedte bijeen. 

Uitnodigende en haalbare plannen

De inhoud van een plan is cruciaal voor de uitvoering en beheer. Plannen moeten logisch, praktisch en functioneel zijn. Niet alleen qua landschappelijke en stedenbouwkundige inpasbaarheid, maar ook als het gaat om marktwaarde en rendement. Onze planologen, (sociaal)geografen en verkeersdeskundigen zorgen voor haalbare plannen die voldoen aan uw ambities.

Ondergrond

De ondergrond biedt veel kansen. Met name op plaatsen waar we meerdere kansen willen benutten en waar meerdere partijen belangen hebben. Drukte in de ondergrond ontstaat bijvoorbeeld op ontwikkelingslocaties. De vraag is dan welk belang voorrang krijgt? Antea Group heeft voor zowel overheden als private partijen een uitgebreid dienstenpakket als het gaat om de ondergrond. Wilt u op een snelle manier inzicht krijgen in de mogelijkheden die de ondergrond biedt? Kijk dan eens naar onze Ondergrondscan.

Energie

Bij het toetsen van de haalbaarheid van een ontwikkelingsproject kan Antea Group voor u een Energiescan uitvoeren. Hierbij onderzoeken we hoe de energievoorziening van het plan kan worden georganiseerd. We gaan onder meer na welke bronnen van duurzame energie binnen het plangebied en in de directe omgeving beschikbaar zijn. Voor onder meer de gemeenten Waalwijk en Heusden hebben we ook voor de bestaande bebouwing de mogelijkheden voor een duurzamere energievoorziening verkend.

Gids in het wet- en regelwoud

Wet- en regelgeving is onlosmakelijk verbonden met ruimtelijke ontwikkelingen. De specialisten van Antea Group zijn een betrouwbare gids in het wet- en regelwoud. Daarnaast bieden we ondersteuning bij het doorlopen van m.e.r.- en bestemmingsplanprocedures.

Samenwerking

Samenwerking vormt de basis voor een succesvol project. U hebt financiers, belangengroepen en omwonenden nodig om plannen tot uitvoering te brengen. Welke partijen kiest u en hoe brengt u ze bij elkaar? Hoe zorgt u ervoor dat stakeholders de ruimte krijgen om actief mee te denken? De procesmanagers en adviseurs van Antea Group geven advies en kunnen worden ingezet als intermediair tussen opdrachtgever en omgeving.