ruimtelijke economie onderzoek vastgoedontwikkeling

Ruimtelijke economie

Antea Group begeleidt vastgoedontwikkelingen van begin tot eind, waarbij marktonderzoek vaak het startschot is. Bij het realiseren van commercieel vastgoed staat het behalen van een marktconform rendement voorop. Ons marktonderzoek is erop gericht de beste locatie voor het realiseren van een vastgoedontwikkeling te identificeren. Door het gebruik van big data zijn wij bij uitstek in staat om te doorgronden waar de kansen zitten voor commercieel vastgoed.

Businesslijnen:

Het belang van ruimtelijk-economisch onderzoek is sterk toegenomen doordat het Europese Hof van Justitie aan brancheringsregels verzwaarde eisen heeft gesteld ten opzichte van de lijn die de Raad van State tot dan toe hanteerde. Meer over deze uitspraak is hier te lezen.Antea Group houdt zich bezig met alles wat zich in de fysieke leefomgeving afspeelt. Dat is onder te verdelen in drie activiteiten: wonen, werken en ontspanning. Alle drie worden zij gedreven door vraag en aanbod. Ons ruimtelijk-economisch team adviseert over deze drie activiteiten en is met name gespecialiseerd in en focust zich op de volgende sectoren:

 • (Perifere) detailhandel
 • Commercieel vastgoed
 • Multichannel outlets
 • Entertainment

Voor ieder van deze sectoren geldt dat zij inzicht willen verkrijgen in de vraagkant van de markt. Wij gebruiken big data, zowel van publieke bron als via sensoring, om uiteindelijk de investeringsbeslissing te onderbouwen. We doen dat vanuit ruimtelijk, juridisch, planologisch en economisch perspectief. Dat levert de volgende producten op:

 • Ruimtelijk-economische impactanalyses
 • Businesscases
 • Structuurvisies
  • Detailhandelsvisies
  • Bedrijventerreinenvisie
  • Recreatievisies
 • Portfolioanalyses
 • Haalbaarheidsstudies
 • Maatschappelijk rendementsanalyse en SROI-bepaling
 • Supply chain optimalisatie

Recente onderzoeken

Provincie Noord-Holland: provinciaal marktruimte onderzoek

Voor de provincie Noord-Holland voerden wij in samenwerking met een partner provinciaal marktruimte onderzoek uit. Om een goed afgewogen advies te kunnen geven over nieuwe detailhandelsplannen en voor het opstellen van regionale detailhandelsvisies is inzicht in de toekomstige marktruimte nodig. Antea Group heeft door haar advisering het provinciaal ontwikkelingskader toekomstbestending kunnen maken.

Lokal Action Group: economische/financiële effecten onderzoek

Voor de Lokal Action Group (LAG) is ten behoeve van de lokale ontwikkelingsstrategie (LOS) van het Europese LEADER subsidieprogramma onderzoek gedaan naar de economische/financiële effecten en het maatschappelijk draagvlak van een landmark in Noordwest Friesland. Om de economische/financiële effecten inzichtelijk te maken heeft Antea Group, onder andere, vergelijkend onderzoek gedaan naar vergelijkbare landmarks in Europa. Daarnaast is het maatschappelijk draagvlak getoetst door middel van een stakeholdersanalyse.

Ruimtelijk-economische impactanalyse

In opdracht van diverse marktpartijen in de retailsector zoals Gamma, Hornbach, Jumbo en Aldi hebben wij ruimtelijk-economische impactanalyses uitgevoerd. Hierbij maakten wij inzichtelijk wat de potentiële omzet van de nieuwe vestigingen is, wat de marktruimte is en wat het effect is op de bestaande voorzieningenstructuur in het omliggende gebied. Onze onderzoeksresultaten en –adviezen hebben deze partijen ondersteund bij de interne (strategische) besluitvorming of dienden ter onderbouwing van de Ladder voor duurzame verstedelijking in de planologische procedure.

Juridische zaken uitgelegd

Het belang van ruimtelijk-economisch onderzoek is sterk toegenomen doordat het Europese Hof van Justitie aan brancheringsregels verzwaarde eisen heeft gesteld ten opzichte van de lijn die de Raad van State tot dan toe hanteerde. Meer over deze uitspraak is te lezen via onderstaande downloadbutton.
 

Downloads: