Bedrijfscontinuïteit

Bedrijfscontinuïteit

Continuïteitsplannen voor overheidsinstanties en bedrijfsleven

De continuïteit van bedrijfsvoering kan worden verstoord door verschillende dreigingen. Zo kan brand leiden tot het verstoren van productieprocessen of kan een pandemie leiden tot personele onderbezetting binnen een organisatie. Bij veel bedrijven of instanties zijn effecten van een verstoring nog onvoldoende in beeld. Effecten kunnen leiden tot materiële schade en immateriële schade zoals imagoschade.

Adviesgroep SAVE biedt ondersteuning bij het in kaart brengen van uw meest vitale bedrijfsprocessen en de wijze waarop deze processen kunnen worden verstoord. Vervolgens worden de consequenties van de verstoring(en) geïnventariseerd. Hiervoor gebruiken wij het vlinderdasmodel als hulpmiddel. De verstoring wordt in samenhang met de omgeving en partners beschouwd, zodat keteneffecten ook inzichtelijk worden gemaakt.

In een vervolgstap worden maatregelen geformuleerd in een continuïteitsplan, ter voorkoming van de verstoring(en). Tenslotte dienen de maatregelen te worden geïmplementeerd in de organisatie.

Wij hebben ervaring bij het opstellen van continuïteitsplannen bij overheidsinstanties en in het bedrijfsleven.